Pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, wyposażenie szkół, przedszkoli i żłobków | Nowa Szkoła
Nowa SzkołaRamowy program Logopedycznych Dni UŚ, 12–15 IX 2013 r.

Tegoroczne naukowe świętowanie V Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego
zostało włączone w rocznicowe obchody Katowic, współtworząc kalendarium wydarzeń
związanych z urodzinami miasta. W tym roku przypada także jubileusz czterdziestolecia istnienia
Wydziału Filologicznego, w którego bogatą tradycję wpisują się podyplomowe studia
logopedyczne ze swą dwudziestoletnią historią. Jest to również dobra okazja do
zaprezentowania nowo utworzonej specjalności na podyplomowych logopedycznych studiach UŚ
– Surdologopedii.
W czasie happeningu „Razem poznajmy dźwięki” na scenie w podcieniach Centrum
Kultury Katowice im. K. Bochenek będą prezentowały swoje przedstawienia Dzieci Niesłyszące
i Słabosłyszące z śląskich placówek oświatowych. IMPREZA będzie OTWARTA dla WSZYSTKICH
w godzinach od 12.30 do 17.00. Odbędzie się JARMARK CUDÓW i wiele ciekawych atrakcji dla
dzieci i młodzieży.
Serdecznie zapraszamy na pl. Sejmu Śląskiego w Katowicach 14. września!
Razem poznajmy dźwięki!!!
Ramowy program V LogUŚ
12. września – warsztaty dla logopedów
13. września – V Interdyscyplinarna Naukowa Konferencja Logopedyczna pod honorowym
patronatem: JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Dziekana Wydziału
Filologicznego UŚ, z cyklu: Teoretyczne i pragmatyczne aspekty współczesnej logopedii
14. września – happening „Razem poznajmy dźwięki”
Tego dnia odbędą się również warsztaty dla logopedów.
15. września – specjalny spektakl Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących oraz bezpłatne diagnozy logopedyczne
Współorganizatorzy
 
 
 
12. WRZEŚNIA 2013 r. (czwartek)
Warsztat : Diagnoza różnicowa autyzmu i zespołu Aspergera.
Prowadząca: dr Marta Korendo
Godziny warsztatów: 15.30-19.00
Miejsce warsztatów: Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śl. 1, sala RW
Ilość miejsc: 100 osób
Opis warsztatu:
Zespół Aspergera dopier w 1994 r. został uznany za jednostkę kliniczną i znalazł się na międzynarodowych listach chorób. Doświadczenia diagnostyczne oraz terapeutyczne ostatnich dwudziestu lat ujawniają konieczność zmiany reguł rozpoznawania oraz leczenia tego zaburzenia. Brak do tej pory badań nad rozwojem mowy i komunikacji dzieci z ZA przyczynił się do nieuwzględniania wyznaczników językowych w procesie diagnozy i terapii. W czasie warsztatów dr Marta Korendo przedstawi typowe wyróżniki systemowe i komunikacyjne dzieci z zespołem Aspergera. Podstawą prezentowanych wniosków jest wieloletnia praktyka diagnostyczne i terapeutyczna dr M. Korendo.
13. WRZEŚNIA 2013 r.(piątek)
V Interdyscyplinarna Naukowa Konferencja Logopedyczna pod honorowym patronatem: JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Dziekana Wydziału Filologicznego UŚ, z cyklu: Teoretyczne i pragmatyczne aspekty współczesnej logopedii
Program konferencji (załącznik na str. www.logopedia.us.edu.pl)
Otwarcie konferencji: 9.30
Miejsce obrad:
Biblioteka Śląska w Katowicach (gmach główny) Plac Rady Europy 1 40-021 Katowice
Sala Parnassos
14. WRZEŚNIA 2013 r.(sobota)
8.30-12.15 Logopedyczne warsztaty:
8.30-10.15 warsztaty (I tura)
10.30-12.15 warsztaty (II tura)
12.30-17.00 Happening „Razem poznajmy dźwięki” współorganizowany przez SPLiMEG UŚ, Wydział Promocji Urzędu Miasta oraz Instytucję Kultury Katowice - Miasto Ogrodów (OTWARTA IMPREZA na pl. Sejmu Śląskiego).
W czasie happeningu „Razem poznajmy dźwięki” na scenie w podcieniach Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek będą prezentowały swoje przedstawienia Dzieci Niesłyszące i Słabosłyszące z śląskich placówek oświatowych.
12.30 Uroczyste otwarcie
12.40-13.20 Przedszkole nr 93 w Katowicach
13.20-14.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach
14.00-14.40 Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach im. Ks. Jana Twardowskiego 14.40-15.20 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu
15.20-17.00 Jarmark cudów
CHARAKTERYSTYKA LOGOPEDYCZNYCH WARSZTATÓW 14.WRZEŚNIA
Warsztat: Diagnoza różnicowa w logopedii. Podstawy teorii SMART w formułowaniu celów terapeutycznych
Prowadząca: mgr Tatiana Lewicka
Godziny warsztatów:
8.30-10.15
oraz
10.30-12.15 adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_
Miejsce warsztatów: Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śl. 1, sala RW
Ilość miejsc: do 30 osób
Opis warsztatu:
Warsztaty spróbują przybliżyć etapy stawiania diagnozy logopedycznej i wyjaśnienie istoty diagnozy różnicowej – pojęcia i znaczenia. Zapoznanie z teorią SMART, która została
zaczerpnięta z terminologii coachingu biznesowego, ale doskonale wpisuje się w potrzeby wdrażania terapii logopedycznej, gdzie często źle zdefiniowane cele prowadzą do frustracji zarówno pacjenta, jak i rodziny oraz terapeuty.
♦ Warsztat: Podstawy tworzenia audiodeskrypcji
Prowadzące: dr Izabela Mrochen, mgr Barbara Szymańska oraz mgr Edyta Kaszyca
Godziny warsztatów:
8.30-10.15
oraz
10.30-12.15 adres logowania: www.fil.us.edu.pl/rejestracja_
Miejsce warsztatów: Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śl. 1, sala 010
Ilość miejsc: do 30 osób
Warsztaty z podstaw tworzenia audiodeskrypcji przedstawią nowe strategie i umiejętności niezbędne do praktycznego zastosowania audiodeskrypcji w różnych obszarach działalności, nowych praktyk w obrębie tworzenia dobrych stron internetowych zgodnych ze standardami WCAG oraz zwiększeniem dostępności do multimedii i obejmą między innymi zagadnienia:
- tworzenia audiodeskrypcji do dzieł plastycznych lub filmowych (mgr Barbara Szymańska);
- przygotowania audiodeskrypcji do dzieł muzycznych ( mgr Edyta Kaszyca).
Warsztaty ukazują, jak otwierać przestrzeń wspólnej komunikacji i prezentują, jak porozumiewać się z osobami z różnorodnymi niepełnosprawnościami.
UWAGA! Celem umożliwienia udziału wszystkim Zainteresowanym, warsztaty 14. września będą prowadzone w dwóch turach.
Zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach prosimy o rejestrowanie się drogą elektroniczną zgodnie z podanymi adresami logowania. Logowanie na warsztaty VLogUŚ rozpocznie się 15. lipca br od godz. 12.00.
15. WRZEŚNIA 2013 r.(niedziela)
9.30 specjalny spektakl Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących
12.00 Bezpłatne diagnozy logopedyczne.
Zapraszamy do udziału dorosłych oraz dzieci. Szczególnie zapraszamy Pracowników UŚ, ich rodziny oraz Studentów.
Miejsce diagnoz: Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach, pl. Sejmu Śl. 1
(sala 09, sala 010)
_______________________________________________________________________
Rejestracja i opłata:
1) Osoby zainteresowane udziałem w konferencji oraz w warsztatach w ramach V Logopedycznych Dni UŚ wnoszą opłatę w wysokości 150 zł.
2) Słuchacze Studiów Podyplomowych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu specjalności: Logopedia, Neurologopedia, Surdologopedia do 31.08.2013 wnoszą opłatę w wysokości 130 zł.
3) Słuchacze Studiów Podyplomowych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu specjalności: Logopedia, Neurologopedia, Surdologopedia po 31.08.2013 wnoszą opłatę w wysokości 150 zł.
Opłata obejmuje:
- udział w warsztatach 12. września oraz 14. września (obowiązuje logowanie się na warsztaty). O udziale w warsztatach decyduje nadesłanie potwierdzenia wniesienia opłaty konferencyjnej VLogUŚ;
- udział w konferencji (13. września);
- materiały konferencyjne (m.in. czasopismo „Logopedia Silesiana”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
Wpłaty dokonujemy na konto ogólne uczelni, tj.
UNIWERYSTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
z dopiskiem VLogUŚ – imię i nazwisko zainteresowanej Osoby.
UWAGA!
Przy wpłacie należy podawać nazwę konferencji i nazwisko uczestnika konferencji.
Po dokonaniu opłaty na ww. konto wystawiane są faktury przez Dział Finansowy.
Faktury potwierdzające wpłatę są wystawiane zgodnie z dokonaną wpłatą, na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług Rozporządzenia Ministra Finansów.
Jeżeli uczestnik potrzebuje fakturę na swoją uczelnię, instytucję lub firmę, która reprezentuje, płatność za jego udział w VLogUŚ musi być dokonana przez daną instytucję z konta tej instytucji, w tytule płatności należy podać: V LogUŚ – imię i nazwisko zainteresowanej Osoby.
Na tej podstawie Dział Finansowy wystawi fakturę vat na zakład pracy. Oryginał faktury po wystawieniu wysyłany jest listem poleconym na adres.
Jeżeli uczestnik konferencji dokona płatności z własnego konta osobistego, może
wtedy otrzymać tylko fakturę imienną.
Fakturę taką Dział Finansowy będzie wysyłać na wyraźne życzenie uczestnika konferencji.
Nie ma możliwości wystawienia faktury na uczelnie, firmę bądź instytucję jeżeli
wpłacającym jest osoba fizyczna.
Po dokonaniu opłaty prosimy do pdf potwierdzający wpłatę pieniędzy) -
Uwaga! Osoby, które nie prześlą w wymaganym terminie dowodu wpłaty zostaną skreślone
z listy uczestników V LogUŚ
_______________________________________________________________________
Organizatorzy V Logopedycznych Dni UŚ:
Współorganizatorzy V Logopedycznych Dni UŚ:
Partnerzy:
Śląski Oddział PTL
Základní Škola (Havířov-Město – Czechy)
Sponsor:
Patronat medialny:
Serdecznie zapraszamy,
w imieniu Organizatorów,
prof. dr hab. Marian Kisiel oraz dr Olga Przybyla