Aktywna Tablica 2018

W związku z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej – Aktywna Tablica, przygotowaliśmy dla Państwa 9 kompletnych zestawów. Tylko oferta Nowej Szkoły  zawiera w cenie dostawę, montaż, szkolenie, pomoc techniczną oraz mapę administracyjną Polski i układ okresowy pierwiastków.

Łączna kwota przeznaczona na program w latach 2017–2019 to 279 316 000 złotych, z czego 224 000 000 zł będzie pochodziło z budżetu państwa.

Wkład własny organu prowadzącego szkołę wynosi 20%.

W ramach programu rządowego „AKTYWNA TABLICA” o dofi­nansowanie mogą wnioskować:

  • Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły arty­styczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podsta­wowej,
  • Szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Gra­nicą.
  • Publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Spra­wiedliwości.

Wzór wniosku oraz dokumenty zawierające zasady udziału w programie „AKTYWNA TABLICA” zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Maksymalna kwota wniosku to 17 500 złotych (z wkładem włas­nym).

Wniosek należy złożyć w organie prowadzącym do 15.04.2018.

Organy prowadzące zgłaszają wnioski do wojewodów do 30.04.2018.

Kwalifikacja wniosków nastąpi do 15.05.2018.

Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym (podpisanie umów o udzielenie dotacji) – 30.06.2018.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą PDF