Misja i wizja firmy (CSR)

Firma Nowa Szkoła pragnie świadomie budować swoją markę, zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako podmiot przyjazny klientom, pracownikom i środowisku, wszelkiej swojej aktywności nadajemy charakter działań przemyślanych, planowanych, ale i elastycznych. Realizując swą nadrzędną misję, wyrażającą się w tworzeniu przestrzeni dla edukacji, bazujemy na trzech punktach, które są podstawą i jednocześnie wyznaczają kierunek, zasady postępowania i obszary naszej działalności.

Satysfakcja klientów

Ten niezwykle szeroko rozumiany i złożony cel, wymaga od nas koncentracji na wielu czynnikach i jest ściśle związany z jakością, zarówno w odniesieniu do towaru, usług jak i terminowości dostaw. Jako firma z długoletnim doświadczeniem, mamy świadomość, że owa jakość wymaga od nas ciągłej ewolucji i reagowania na formujące się zmiany i trendy w obszarze edukacji. Wraz z rozwojem techniki, systemów i modeli kształcenia, aktualizujemy swoją ofertę, starając się przy tym samodzielnie wyznaczać nowe kierunki rozwoju, oferując swoim klientom nowoczesne i innowacyjne rozwiązania. O spełnionych standardach bezpieczeństwa świadczy zaś intensywny proces certyfikacji, mający swoje odzwierciedlenie w ilości i różnorodności produktów jakie mu poddajemy.

Mając na uwadze czynniki wpływające na ograniczenie kosztów produkcji i usług, budujemy konkurencyjność naszej oferty. W tym obszarze umiejętne planowanie zużycia materiałów, ekologiczne opakowania (prawdziwą wartość stanowi ich zawartość) oraz niwelowanie kosztów montażu, poprzez dostarczanie mebli wraz z instrukcją, znacząco wpływa na ostateczną cenę oferowanych produktów.

Polityka współpracy i transparentność działań

Dobre praktyki wyrażające się w ładzie organizacyjnym firmy, opieramy o politykę współpracy, gdzie na zasadach wzajemnego poszanowania uwzględnia się interes społeczny. Podmiotowe traktowanie swoich klientów i pracowników, partnerstwo, zachowanie transparentności, troska o przestrzeganie reguł bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwienie rozwoju społecznego (szkolenia dla pracowników) – realnie wpływają na utrzymywanie trwałych, otwartych i uczciwych relacji z interesariuszami.

Ekologia

Troska o środowisko stanowi integralną część polityki firmy. Zgodnie z jej założeniami, podejmujemy szereg działań, skutkujących poprawą zarządzania produkcją, a w efekcie – spadkiem materiałochłonności. Monitorowanie zużycia energii i wody , oszczędniejsze gospodarowani zasobami, wprowadzanie usprawnień, ponowne – kreatywne wykorzystanie zasobów, wpływa jednocześnie na znaczne ograniczenie ilości odpadów. Poprzez stosowanie kartonowych opakowań, będących już znakiem rozpoznawczym naszej marki oraz projekt AKTO, promujemy ideę ekologicznej postawy.

Nadrzędne cele strategiczne w zakresie CSR:

  • zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród interesariuszy (w szczególności klientów, aktualnych i potencjalnych pracowników, społeczności lokalnej); firma aspiruje, aby być postrzegana jako odpowiedzialna za środowisko naturalne, życzliwa i przyjazna wobec otoczenia i własnych pracowników, którym oprócz zatrudnienia oferuje się także możliwość uczestnictwa we wspólnej misji, a także jako poczuwająca się do odpowiedzialności za jakość dostarczanych przez siebie towarów służących dzieciom, których dobro jest dla firmy faktyczną wartością,
  • wzrost zaufania klientów i pozostałych kontrahentów (dostawcy, odbiorcy, podwykonawcy),
  • umocnienie pozycji rynkowej firmy,
  • poprawa satysfakcji pracowników,
  • stworzenie marki solidnego pracodawcy,
  • kompleksowe i planowe zarządzanie w obszarach CSR.

Efektami realizacji powyższych celów będzie wzrost wskaźników ekonomicznych (obrotów firmy), osiągnięty dzięki wzrostowi zaangażowania i wydajności pracowników, wzrostowi zaufania klientów, umocnieniu pozycji rynkowej firmy, spadkowi liczby odpadów oraz wdrożeniu innych zaleceń płynących z audytu.

PARTNERZY