Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

„Nowa Szkoła” sp. z o. o.

1. Zakres stosowania

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady realizacji Umów sprzedaży, dostaw lub świadczenia usług (zwanych dalej „Umowami”) w stosunkach między „NOWA SZKOŁA”spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90 – 248) przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 109353; NIP: 7250013378; REGON: 471014170; kapitał zakładowy: 1 192 500 zł,(zwaną dalej „Dostawcą”) a innymi przedsiębiorcami oraz fundacjami i stowarzyszeniami, jak również wszelkimi placówkami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, niezależnie od formy organizacyjnej (zwanymi dalej „Klientami”) i stanowią integralną cześć Umów.

1.2. OWS nie mają zastosowania w stosunkach z konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz osobami fizycznymi zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.3. OWS mają pełne zastosowanie dla realizacji Umów, chyba że co innego wynikać będzie z Umowy, zawartej miedzy Dostawcą z Klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.4. Wzorzec umowy stosowany przez Klienta obowiązuje wyłącznie w zakresie, w jakim Dostawca wyraził na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zawarcie umowy

2.1. Wszelkie ogłoszenia, katalogi, reklamy, cenniki i inne informacje Dostawcy, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, nie stanowią oferty Dostawcy lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

2.2. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. Umieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej lub w ogłoszeniach, katalogach, reklamach, cennikach lub innych informacjach Dostawcy nie jest równoznaczne z jego dostępnością.

2.3. Dostawca zastrzega, iż dane techniczne produktów zawarte na stronie internetowej lub w ogłoszeniach, katalogach, reklamach, cennikach lub innych informacjach Dostawcy są jedynie orientacyjne, a ich wiążące potwierdzenie Klientowi przez Dostawcę może nastąpić jedynie drogą pisemną lub mailową.

2.4. Zawarcie Umowy następuje jedynie przez:

2.4.1. Podpisanie dokumentu Umowy przez Dostawcę i Klienta,

2.4.2. Pisemne lub mailowe potwierdzenie przez Dostawcę zamówienia Klienta,

2.4.3. Wykonanie przez Dostawcę dostawy zgodnie z zamówieniem Klienta.

2.5. Milczące przyjęcie oferty Klienta przez Dostawcę jest wyłączone.

2.6. Zawarta z Klientem Umowa obejmuje wszystkie ustalenia poczynione między Klientem i Dostawcą przed jej zawarciem, w szczególności w toku prowadzonych wcześniej negocjacji.

2.7. Zmiany Umowy są możliwe jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Ceny

3.1. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen wskazanych we wszelkich ogłoszeniach, katalogach, reklamach, cennikach i innych informacjach Dostawcy.

3.2. Podane ceny są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek VAT.

4. Płatność

4.1. Termin płatności należności wynikających z Umowy, o ile nie wynika z treści Umowy,określa, uwzględniając w szczególności stan majątkowy Klienta i dotychczasową współpracę z Klientem, jednostronnie Dostawca w wystawionej przez siebie fakturze VAT, z tym, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni. Dostawca zastrzega sobie prawo żądania przedpłaty od Klienta.

4.2. Klient upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu.

4.3. W przypadku opóźnienia w płatności Dostawcy przysługuje wobec Klienta prawo naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

4.4. W przypadku, gdy Klient opóźni się z zapłatąjakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Dostawcy, Dostawca poza innymi uprawnieniami wynikającymi z Umowy i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania wszystkich swoich świadczeń wobec Klienta, w tym dostaw wynikających z innych Umów, oraz odmowy przyjmowania zamówień, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty i ryzyka związane ze wstrzymaniem dostaw produktów w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia produktów ponosi Klient.

5. Wydanie produktu i przejście ryzyka

5.1. Wydanie produktów zgodnie z Umową następuje w chwili ich odbioru przez Klienta lub w chwili powierzenia ich przewoźnikowi.

5.2. Dostawca,wedle swej oceny, wybiera opakowanie produktów i sposób wysyłki.

5.3. Z chwilą wydania produktu, na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

6. Termin dostawy i koszty dostawy

6.1. Termin wykonania Umowy zaczyna biec:

6.1. 1. od daty wskazanej w Umowie lub

6.1.2. od daty potwierdzenia przez Dostawcę zamówienia Klienta.

6.2. Terminy wykonania Umowy są ustalane przez Dostawcę lub przez Strony z uwzględnieniem wszelkich okoliczności i mają charakter orientacyjny. Ustalony termin wykonania Umowy ma charakter wiążący jedynie w wypadku, gdy wynika to wprost z treści Umowy lub potwierdzenia zamówienia.

6.3. Bieg terminu wykonania Umowy ulega wstrzymaniu na czas dokonywania przez Dostawcę i Klienta niezbędnych ustaleń dotyczących kwestii wykonania Umowy lub kwestii technicznych lub do czasu otrzymania przez Dostawcę ustalonej zaliczki.

6.4. W przypadku ustalenia przez Dostawcę i Klienta terminu wykonania Umowy w postaci ściśle określonej daty, wstrzymanie biegu terminu, o którym mowa w punkcie powyższym, ma ten skutek, iż termin wykonania Umowy ulega przesunięciu o okres odpowiadający okresowi, w którym bieg terminu wykonania Umowy był wstrzymany.

6.5. Działanie siły wyższej w stosunku do Dostawcy, jak również jego podwykonawców wstrzymuje odpowiednio bieg terminu wykonania Umowy. To samo tyczy się sytuacji, gdy przeszkody w wykonaniu umowy są spowodowane decyzjami organów władzy publicznej, problemami z energią elektryczną lub trudnościami w zaopatrzeniu w surowce, lokautem, zakłóceniami w komunikacji lub nieprzewidzianymi trudnościami w dostawie, których Dostawca nie mógł przewidzieć.

6.6. Termin wykonania Umowy jest zachowany gdy:

6.6.1. w tym terminie nastąpiło wydanie produktu w rozumieniu pkt. 5,

6.6.2. w tym terminie Dostawca powiadomił Klienta o gotowości do wysyłki produktu, a wysyłka nie została wykonana z przyczyn nieleżących po stronie Dostawcy.

6.7. Dostawca może dokonywać dostaw partiami.

6.8. W przypadku dostawy produktu:

6.8.1. koszty opłat i opakowań zbiorczych naliczane są oddzielnie i obciążają Klienta,

6.8.2. dla przesyłek ekspresowych obowiązują standardowe stawki pocztowe lub kurierskie i obciążają one Klienta.

6.9. W przypadku realizacji dostawy produktów powyżej 450 zł brutto (jedną wysyłką lub jednym transportem), koszty dostawy ponosi Dostawca. Powyższe nie dotyczy produktów stanowiących elementy placów zabaw (wymagających montażu do podłoża). W takim wypadku koszty dostawy ustalane są indywidualnie.

7. Zwrot produktów, stan majątkowy Klienta

7.1. Możliwość zwrotu przez Klienta dostarczonych produktów, bez uzyskania wcześniejszej zgody Dostawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, jest wykluczona. W przypadku wyrażenia zgody, wszelkie koszty związane ze zwrotem produktów obciążają Klienta.

7.2. Klient przyjmuje do wiadomości to, że konieczną przesłanką realizacji Umowy jest istnienie w trakcie jej realizacji stanu majątkowego Klienta, pozwalającego na wykonanie przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy. W przypadku powzięcia przez Dostawcę uzasadnionego przypuszczenia, że spełnienie przez Klienta zobowiązań wynikających z Umowy jest wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy, Dostawca może wstrzymać się z wykonaniem dostaw, wyznaczając Klientowi odpowiedni termin, w którym Klient, wedle własnego uznania, albo spełni swoje świadczenie jednocześnie z wydaniem mu produktów, albo ustanowi stosowne zabezpieczenia dla realizacji swoich zobowiązań.

8. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

8.1. Dostawca zastrzega sobie własność dostarczonego produktu aż do uiszczenia przez Klienta ceny za produkt.

8.2. Aż do momentu całkowitego uiszczenia ceny za produkt, Klient zobowiązuje się nie przenosić na inny podmiot przysługującej mu względem tego produktu warunkowej własności na rzecz osoby trzeciej, bez uzyskania pisemnej zgody Dostawcy.

8.3. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Klient będzie obowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej w wysokości 20 %wartości produktu, którego warunkowa własność została zbyta. Powyższe nie wyklucza dochodzenia przez Dostawcę naprawienia poniesionej przez to szkody w pełnym zakresie.

8.4. W przypadku naruszenia zobowiązań przez Klienta, w szczególności opóźnienia w zapłacie ceny, Dostawca może żądać od Klienta natychmiastowego zwrotu produktów na koszt i ryzyko Klienta.

9. Rękojmia

9.1. Dostawca odpowiada wobec Klienta za wady produktów na zasadach rękojmi, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi idąca dalej niż określono w poniższych postanowieniach, jest wyłączona.

9.2. Klient ma obowiązek zbadać dostarczone produkty niezwłoczne po ich odbiorze, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia odbioru. W tym też terminie jest zobowiązany to zawiadomienia Dostawcy na piśmie o dostrzeżonych wadach. W przypadku dostawy produktów za pośrednictwem przewoźnika, Klient zobowiązany jest do zbadania opakowania oraz produktów, w celu zweryfikowania, czy nie posiadają uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli opakowanie lub produkty posiadają uszkodzenia, Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, spisując wraz z przedstawicielem przewoźnika protokół szkody, zawierający opis szkody, datę i podpis przedstawiciela przewoźnika. Zbadanie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem do podnoszenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń bądź utraty przesyłki w transporcie.

9.3. W przypadku wykrycia wad ukrytych Klient jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie Dostawcy o ich istnieniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia ich wykrycia.

9.4. W przypadku braku zawiadomienia Dostawcy o wykryciu wad w terminach wskazanych w punktach powyższych, Klient traci uprawnienia z rękojmi.

9.5. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi jedynie w sytuacji, gdy wada zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia odbioru produktu.

9.6. Klient nie może podnosić roszczeń z tytułu rękojmi w przypadku zaistnienia nieistotnych różnic między produktem dostarczonym a opisem produktu w Umowie lub nieistotnego ograniczenia przydatności, stanu lub jakości produktu związanych z udoskonalaniem produktu.

9.7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu spowodowane działaniem osób trzecich, nieodpowiednim montażem lub oddziaływaniem czynników chemicznych. To samo dotyczy samowolnych napraw lub zmian produktów dokonywanych przez Klienta lub osoby trzecie.

9.8. W przypadku zasadności roszczeń z rękojmi Dostawca może wedle własnego wyboru dostarczyć nowy produkt w miejsce wadliwego lub wadliwy produkt naprawić lub zwrócić Klientowi uiszczoną cenę za produkt, przejmując wadliwy produkt na własność.

9.9. Koszty naprawy lub wymiany produktu ponosi Dostawca, z tym zastrzeżeniem, że:

9.9.1. w przypadku dostarczenia nowego produktu Dostawca ponosi jedynie koszty jego dostarczenia do miejsca dostawy pierwotnie dostarczonego produktu,

9.9.2. Dostawca nie ponosi kosztów dodatkowych, związanych z naprawą lub wymianą produktu, w szczególności kosztów związanych z zapewnieniem dostępu do miejsca zainstalowania produktu lub montażem, demontażem produktu, transportem wadliwych, naprawionych lub nowych produktów, usuwaniem odpadów, podróżą i czasem podróży, zapewnieniem podnośników lub rusztowań.

9.10. W przypadku braku zasadności roszczenia Klienta z tytułu rękojmi, Dostawca może żądać od Klienta zwrotu wszelkich kosztów, które poniósł w związku z rozpatrywaniem roszczenia Klienta.

9.11. Podniesienie roszczeń z tytułu rękojmi nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny za otrzymane produkty.

10. Gwarancja

10.1. Dostawca gwarantuje, że dostarczone towary spełniają wymagania w zakresie:

10.1.1. jakości użytych materiałów,

10.1.2. jakości wykonania,

10.1.3. działania zgodnego z przeznaczeniem,

10.1.4. spełniania norm użytkowania dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych.

10.2. Okres gwarancji na produkty oferowane przez Dostawcę liczony jest od dostawy do Klienta i wynosi 12 miesięcy.

10.3. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w produktach.

10.4. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

10.4.1. uszkodzeń mechanicznych powierzchni lub części składowych produktów, w szczególności takich jak: otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania;

10.4.2. uszkodzeń powstałych wskutek naruszenia instrukcji zawartych w przekazanych instrukcjach montażu, transportu, używania lub konserwacji produktów lub powstałych wskutek używania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem;

10.4.3. nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu przeznaczenia;

10.4.4. uszkodzeń produktów powstałych wskutek ingerencji w produkty;

10.4.5. uszkodzeń części składowych produktów będących konsekwencją zużycia w trakcie normalnej eksploatacji.

10.5. W zakres odpowiedzialności Dostawcy nie wchodzi wykonywanie czynności konserwacyjnych, przewidzianych w trakcie eksploatacji produktów.

10.6. Zgłoszenie gwarancyjne może zostać dokonane w następujący sposób:

10.6.1. w formie zgłoszenia reklamacyjnego dokonanego na piśmie,

10.6.2. w formie zgłoszenia reklamacyjnego poprzez formularz reklamacji zamieszczony na stronie: https://nowaszkola.com/serwis/,

10.6.3. w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail serwis@nowaszkola.com

10.7. Zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać następujące dane:

10.7.1. datę zgłoszenia reklamacji,

10.7.2. dane Klienta (imię i nazwisko, adres Klienta, ewentualnie adres trwałego zamontowania produktów, telefon kontaktowy i adres e-mail Klienta),

10.7.3. kod i nazwę oraz ilość reklamowanego produktu,

10.7.4. numer dowodu zakupu (faktura VAT, dokument WZ),

10.7.5. opis uszkodzeń oraz zdjęcia uszkodzeń,

10.7.6. opis okoliczności powstania uszkodzeń.

10.8. W przypadku, gdy uszkodzenia można usunąć tylko u Dostawcy, Klient jest obowiązany przekazać Dostawcy produkt. Reklamowany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu do Dostawcy. Dostawca nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Klienta.

10.9. W przypadku, gdy produkt jest trwale zamontowany i nie został przesłany Dostawcy, Klient zobowiązany jest do zapewnienia przedstawicielom Dostawcy swobodnego dostępu do produktu w celu dokonania oceny zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, a także ewentualnego dokonania demontażu produktu, jego naprawy i montażu.

10.10. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w terminie 7 dniod tej daty. Jeżeli Klient uchybił terminom, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

10.11. Klient przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego, jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wada produktu jest objęta zakresem gwarancji.

10.12. W razie stwierdzenia istnienia wady powstałej z przyczyn tkwiących w produkcie, Dostawca zobowiązuje się do zrealizowania jednego z poniższych świadczeń:

10.12.1. naprawy produktu,

10.12.2. wymiany elementu produktu,

10.12.3. wymiany produktu na nowy, wolny od wad,

10.12.4. wymiany produktu na produkt podobny,

10.12.5. zwrotu zapłaconej ceny za produkt.

10.13. Wybór jednego ze sposobów wykonania obowiązków gwarancyjnych wskazanych w ust. powyższym należy do Dostawcy, z uwzględnieniem zasad określonych poniżej.

10.14. Dostawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do przyjętego zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jego przyjęcia.

10.15. Dostawca zobowiązuje się do sprawnego i szybkiego usunięcia usterki poprzez naprawę produktu, wymianę produktu, wymianę elementu produktu w przypadku reklamacji zasadnej, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia reklamowanego produktu. W przypadku, gdy reklamowanego produktu nie ma na stanie magazynowym Dostawcy, termin wymiany produktu lub elementu produktu nastąpi w terminie do 60 dni.

10.16. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, Dostawca w pierwszej kolejności dokona naprawy produktu.

10.17. W wypadku, gdy charakter wady będzie uniemożliwiał sprawne jej usunięcie, Dostawca może zadecydować o wymianie produktu na nowy wolny od wad.

10.18. Jeżeli Dostawca nie będzie dysponował produktem identycznym do produktu podlegającego reklamacji, może, wedle wyboru Klienta, zostać dokonana wymiana produktu na produkt podobny z aktualnej oferty Dostawcy, zbliżony stylistycznie i pod względem funkcjonalności oraz ceny do reklamowanego produktu lub zwrot zapłaconej ceny za produkt.

10.19. W przypadku wyboru świadczenia w postaci zwrotu zapłaconej ceny za produkt, zwrot ten będzie dokonany przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

10.20. W przypadku wyboru świadczenia w postaci naprawy produktu, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego przez Dostawcę, do dnia wydania naprawionego produktu Klientowi. Wydłużenie okresu gwarancji ma zastosowanie jedynie w przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego.

10.21. Produkt wymieniony lub części składowe produktu, które zostały wymienione, przechodzą na własność Dostawcy.

10.22. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, składający reklamację pokryje wszelkie koszty Dostawcy związane z przystąpieniem do realizacji obowiązków wynikających z gwarancji w kwocie żądanej i uzasadnionej przez Dostawcę.

10.23. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta przyznanych przez ustawodawcę, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

11. Odpowiedzialność

11.1. Dostawca ponosi odpowiedzialność w związku z wykonaniem Umowy za straty wyrządzone umyślnie lub wynikające z rażącego niedbalstwa. Dalej idąca odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona.

11.2. Ograniczenie wskazane w punkcie powyższym nie dotyczy przypadku, gdy Dostawca przyjął na siebie dodatkową umowną odpowiedzialność gwarancyjną na piśmie.

11.3. Odpowiedzialność Dostawcy za szkody wyrządzone Klientowi(niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości Umowy, której niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody.

11.4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Klient w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).

12. Postanowienia końcowe

12.1. Wszelkie spory związane z Umową podlegają jurysdykcji sądów polskich. Spory rozpatrywać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Dostawcy.

12.2. Niniejsze OWS oraz Umowy podlegają prawu polskiemu. W przypadkach nieuregulowanych w OWS lub Umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

12.3. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z dnia 11.04.1980 r.

12.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia OWS okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych. Strony zobowiązane są ponadto interpretować pozostałe postanowienia OWS w ten sposób, aby w jak największym zakresie uzyskać cel nieważnego postanowienia.

Data ostatniej aktualizacji: 25.02.2020

PARTNERZY