Program Aktywna Tablica

aktywna tablica

Zapraszamy do skorzystania z oferty Aktywna Tablica przygotowanej przez firmę Nowa Szkoła w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019. Łączna kwota w latach 2017–2019 przeznaczona na program to 279 316 000 złotych, z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Wkład własny organu prowadzącego szkołę wynosi 20%.

W ramach programu Aktywna Tablica o dofinansowanie mogą wnioskować:

  • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą,
  • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Środki finansowe zostaną na przeznaczone na następujący sprzęt:

Wzór wniosku oraz dokumenty zawierające zasady udziału w programie Aktywna Tablica zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Maksymalna kwota wniosku to 17500 złotych (razem z wkładem własnym). Wniosek należy złożyć w organie prowadzącym do 31 sierpnia 2017 roku. Organy prowadzące do wojewodów do 15 września 2017 roku. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 27 września 2017 roku. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 roku.

Zakupione w ramach progamu „Aktywna Tablica” pomoce dydaktyczne spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają deklarację CE.
  2. Posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta.
  3. W przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu, zakupione pomoce dydaktyczne pochodzą od jednego producenta.
  4. Komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy.
  5. Są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich.
  6. Posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, z tym że w przypadku szkół za granicą te materiały i instrukcje nie muszą być sporządzone w języku polskim.
  7. Posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.