Projekty unijne

Wdrożenie nowego modelu biznesowego. Projekt Unijny. Nowa Szkoła

„Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie Nowa Szkoła”

“NOWA SZKOŁA” Sp. z o. o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź„Opracowanie nowego modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa NOWA SZKOŁA Sp. z o. o.”

Beneficjent: NOWA SZKOŁA Sp. z o. o.


projekty-unijne-baner-01

Człowiek – najlepsza inwestycja

Tytuł projektu: Inwestycja w kapitał ludzki kluczem do sukcesu

Numer projektu: POKL.08.01.01-10-007/14

Okres realizacji projektu: 01.08.2014 – 30.06.2015

Podstawowe informacje o projekcie:

Projekt realizowany jest na terenie województwa łódzkiego na podstawie umowy do dofinansowanie, podpisanej z Urzędem Marszałkowskim  Województwa Łódzkiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw).

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstwa NOWA SZKOŁA Sp. z o.o., które przełożą się na wzrost efektywności i jakości pracy w przedsiębiorstwie. Realizacja głównego celu projektu nastąpi poprzez realizację szkoleń. Szkoleniami zostanie objętych 120 osób (60 kobiet oraz 60 mężczyzn). W ramach projektu zrealizowane zostaną 43 tematy szkoleniowe w ramach 9 bloków tematycznych:

Blok I – Marketing,
Blok II  – IT,
Blok III  – Profesjonalny menadżer,
Blok IV  – Sales and operation planning wg. standardów APICS,
Blok V – Szkolenia finansowo-prawne,
Blok VI – Sprzedaż i obsługa klienta,
Blok VII – Zarządzanie,
Blok VIII – Wózki widłowe
Blok IX – Kursy językowe

Szkolenia będą się odbywały na terenie Łodzi w niedalekiej odległości od siedziby przedsiębiorstwa.

Rekrutacja do projektu:

Uczestnikami projektu mogą zostać pracownicy przedsiębiorstwa, zatrudnieni na umowę o pracę (w rozumieniu kodeksu pracy), wykonujący swoje obowiązki na terenie województwa łódzkiego.

Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres realizacji projektu. Osoby zainteresowane serdecznie prosimy o kontakt z koordynatorką projektu: Panią Marzeną Żyznowską, adres e-mail: marzena.zyznowska@nowaszkola.com.

Załączniki:


projekty-unijne-baner-02

Załączniki:


projekty-unijne-baner-03

I projekt z działania 4.3 – RPOWŁ E–technologie dla przedsiębiorstw
“Wdrożenie innowacyjnego Systemu ICT w celu komunikacji z klientami i świadczenia e-usług”

wniosek nr WND-RPLD.04.03.00-00-135/10

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne
Działanie IV.3 E–technologie dla przedsiębiorstw

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR

Załączniki:


projekty-unijne-baner-04

II projekt z działania 3.2 RPOWŁ – Targi i misje zagraniczne

“Udział firmy w prestiżowych zagranicznych targach branżowych w Norymberdze”

wniosek nr WND-RPLD.03.02.00-00-024/11

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa

Załączniki:


projekty-unijne-baner-05

III projekt z działania 3.2 RPOWŁ – Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

“Wdrożenie innowacji produktowej w postaci mebli do sal dydaktycznych poprzez zakup środków trwałych i praw autorskich”

wniosek nr WND-RPLD.03.02.00-00-129/11

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa

Załączniki:


projekty-unijne-baner-06IV projekt z działania 3.2 RPOWŁ – Targi i misje zagraniczne

“Udział firmy w prestiżowych zagranicznych targach branżowych w Norymberdze w 2014r i 2015r”

wniosek nr WND-RPLD.03.02.00-00-454/12

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

Załączniki:


projekty-unijne-baner-07V projekt z działania 3.2 RPOWŁ – Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

“Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz wdrożenie do produkcji mebli do sal dydaktycznych „Klasa XXI wieku”

wniosek nr WND-RPLD.03.02.00-00-173/12

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Załączniki:

PARTNERZY