Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Film. Nowa Szkoła

Rezerwa Subwencji Oświatowej 2016

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 21 marca 2016 roku Ministertwo Edukacji Narodowej opublikowała pismo zawierające kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016.

W punkcie V ministerstwo określiło, o co między innymi będą mogły aplikować jednostki samorządu terytorialnego (JST). Dofinansowanie będzie dotyczyło między innymi:

Termin składania wniosków: do dnia 29 kwietnia 2016 roku.

 • szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej lub gabinetów stomatologicznych w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, które nie otrzymały dofinansowania z ww. tytułu w roku 2015 oraz szkół i placówek, nie ujętych we wnioskach w roku ubiegłym w jednostkach samorządu terytorialnego, które w roku 2015 otrzymały dofinansowania z ww. tytułu).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków: do dnia 10 maja 2016 roku.

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie wydatki, które nie są klasyfikowane jako wydatki majątkowe.

Do wniosku należy dołączyć: uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania, zawierające wykaz planowanego do zakupienia sprzętu , opiewający na kwotę wnioskowaną a w przypadku wniosku o zakup pomocy edukacyjnych dydaktycznych – dokument potwierdzający otrzymywanie przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2016 r. kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2016 roku

Z myślą o wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego, które mogą składać wnioski w ramach 0,4 rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 przygotowaliśmy ofertę specjalną. Zachęcamy również do skorzystania z naszych kalkulatorów, dzięki którym w szybki i prosty sposób stworzą Państwo własny zestaw. Kalkulatory zawierają ofertę rozszerzoną.

Aby dowiedzieć się więcej, proszę kliknąć jedną z grafik:

RezerwaSubwencjiOswiatowejGabinetyPsychologicznoPedagogiczne_v2016-04-07RezerwaSubwencjiOswiatowejGabinetyLekarskie_v2016-04-07

RezerwaSubwencjiOswiatowejGabinetyPsychologicznoPedagogiczneKalkulator_v2016-04-07RezerwaSubwencjiOswiatowejGabinetyLekarskieKalkulator_v2016-04-07

 

 

 

 

 

WYPOSAŻENIE GABINETU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO:

WYPOSAŻENIE GABINETU LEKARSKIEGO:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Doradcami Klienta lub naszym Biurem Obsługi Klienta (tel. 801 5555 08).

Od 1 września 2016 r. w ustawie o systemie oświaty w art. 67 ust. 1 pkt. 4 zacznie obowiązywać zapis, zgodnie z którym do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej spełniającego szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz wyposażonego w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Szczegółowe wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej zostało zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Załącznik nr 4).

 1. Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej:
  • kozetka,
  • stolik zabiegowy lub stanowisko pracy – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej,
  • szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych,
  • biurko oraz szafka kartoteczna – przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej,
  • waga medyczna ze wzrostomierzem,
  • parawan,
  • aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych,
  • stetoskop,
  • tablice Snellena do badania ostrości wzroku,
  • tablice Ishihary do badania widzenia barwnego,
  • tablice – siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników,
  • środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów.
 2. Przenośna apteczka pierwszej pomocy z zestawem przeciwwstrząsowym (wyposażenie apteczki oraz zestawu przeciwwstrząsowego zostało zawarte w wyżej wymienionym rozporządzeniu).

Dowiedz się więcej:

Źródło: Strona Internetowego Systemu Aktów Prawnych z dnia 7 kwietnia 2016 roku