Zapytania ofertowe

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informujemy o dokonaniu wyboru oferty opisanej w „Zapytaniu ofertowym”, ogłoszonym dnia 03.10.2016 r. dotyczącej projektu „Zakup usługi doradczej prowadzącej do opracowania nowego modelu biznesowego” w ramach projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru oferty firmy:
UNIPOL Consulting Krzysztof Bielecki

Załącznik:

Dodane: 14.10.2016


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące projektu „Opracowanie nowego modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa “NOWA SZKOŁA” Sp. z o. o.” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nazwa osi priorytetowej i działania:
Oś priorytetowa II Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka.
Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Zamówienie udzielana będzie w trybie zapytania ofertowego zasady konkurencyjności oraz prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załączniki:

Dodane: 03.10.2016


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informujemy o dokonaniu wyboru oferty opisanej w zapytaniu ofertowym ogłoszonym dnia 01.07.2015 r. pod nazwą: Zakup wyników prac B+R dla firmy “NOWA SZKOŁA” Sp. z o.o. w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn:

“Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz wdrożenie do produkcji mebli do sal dydaktycznych “Klasa XXI wieku”.”

Załącznik:

Dodane: 14.07.2015


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Firma “NOWA SZKOŁA” Spółka z o. o. pragnie poinformować o wyborze oferenta do zapytania ofertowego z dnia 17.12.2014 do projektu wyłonionego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

Tytuł projektu: Udział firmy w prestiżowych zagranicznych targach branżowych w Norymberdze w 2014 r. i 2015 r.

Nr projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-454-12

Wybór oferty dostarczenia layoutu graficznego katalogu.

Załącznik:

Dodane: 30.12.2014


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Firma “NOWA SZKOŁA” Spółka z o. o. pragnie poinformować o wyborze oferenta do zapytania ofertowego z dnia 17.12.2014 do projektu wyłonionego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

Tytuł projektu: Udział firmy w prestiżowych zagranicznych targach branżowych w Norymberdze w 2014 r. i 2015 r.

Nr projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-454-12

Wybór oferty na zamówienie druku katalogu.

Załącznik:

Dodane: 30.12.2014


ZAPYTANIE OFERTOWE

Firma “NOWA SZKOŁA” Spółka z o. o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

Tytuł projektu: Udział firmy w prestiżowych zagranicznych targach branżowych w Norymberdze w 2014 r. i 2015 r.

Nr projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-454-12

W związku z powyższym  ogłaszamy konkurs na zamówienie przygotowania layoutu graficznego katalogu oraz na zamówienie druku katalogów. Więcej informacji po kliknięciu w załącznik.

Załączniki:

Dodane: 17.12.2014


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informujemy o dokonaniu wyboru oferty opisanej w “zapytaniu ofertowym”, ogłoszonym dnia 24.11.2014 t. pod nazwą: “Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz wdrożenie do produkcji mebli do sal dydaktycznych “Klasa XXI wieku” realizowanego w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013″.

Wybór oferty na dostarczenie: zakup nowych środków trwałych. Maszyny/urządzenia zakupowane w ramach projektu muszą zapewnić parametry określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do Informacji o zamówieniu:

  • centrum obróbcze – szt. 1
  • maszyna do produkcji opakowań kartonowych – szt. 1
  • instalacja odpylająca – szt. 1

Załącznik:

Dodane: 11.12.2014


INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

Zakup nowych środków trwałych dla firmy “NOWA SZKOŁA” Sp. z o. o. w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn:

„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz wdrożenie do produkcji mebli do sal dydaktycznych „Klasa XXI wieku”.

Nazwa osi priorytetowej i działania:

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Załączniki:

Dodane: 24.11.2014


 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i wydruk BIULETYNU, w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na wdrożenie CSR w firmie Nowa Szkoła Sp. z o.o.

Biuletyn: objętość 16 stron w formacie B5 (165 mm x 235 mm)

Ilość: 10 tys. sztuk

Zakres przygotowania: projekt (skład, łamanie, itp.) i druk.

Dopuszczamy składanie ofert na część zamówienia.

  1. Przygotowanie do druku – przedstawienie gotowego projektu.
  2. Wydruk biuletynu.

Termin wykonania: cz. 1 do 30.09.2014 cz. 2 do 10.10.2014

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Termin zgłaszania ofert: 12-09-2014

Oferty proszę składać mailowo, osobiście w siedzibie firmy lub przesłać pocztą.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Marzena Żyznowska, tel. 42 639-97-36, marzena.zyznowska@nowaszkola.com

Załącznik:

Dodane: 05.09.2014


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informuję o dokonaniu wyboru oferty opisanej w „zapytaniu ofertowym”, ogłoszonym dnia 04.07.2014 r. zmienionym dnia 18.07.2014 pod nazwą: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz wdrożenie do produkcji mebli do sal dydaktycznych „Klasa XXI wieku” realizowanego w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.

Wybór oferty na dostarczenie:rozbudowa istniejącego zakładu o halę produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z dokumentacją projektową.

Dokonano wyboru oferty firmy:

Commercecon Sp. z o. o. S.K.

Uzasadnienie wyboru:

Ofertę wybrano zgodnie z ogłoszonym wsiedzibie beneficjenta,NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.ul. POW 25, 90-248 Łódź oraz na stronie internetowej www.nowaszkola.com dnia 04.07.2014 r. zmienionym dnia 18.07.2014.

Oferta spełniała warunki formalne, nie podlegała odrzuceniu i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Dodane: 07.08.2014


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez przedsiębiorstwo „NOWA SZKOŁA” sp. z o.o. projektu zamkniętego „Inwestycja w kapitał ludzki kluczem do sukcesu”, nr WND-POKL.08.01.01-10-007/14, zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty w ramach ogłoszonego postępowania konkursowego nr 2 na realizację usługi dot. wynajmu sal szkoleniowych oraz zapewnienia wyżywienia.

Szczegółowa oferta znajduje się w załączniku.

Proszę o przesłanie oferty do 13.08.2014 do końca dnia. Oferty złożone osobiście należy złożyć w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00

Projekt pt. „Inwestycja w kapitał ludzki kluczem do sukcesu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik:

Dodane: 30.07.2014


INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 04.07.2014

Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz wdrożenie do produkcji mebli do sal dydaktycznych „Klasa XXI wieku” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00 zawartej dnia 23.10.2013

Zamawiający: NOWA SZKOŁA Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, Regon: 471014170, NIP: 7250013378

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego zakładu o halę produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z dokumentacją projektową.

Lokalizacja inwestycji: Zakład produkcyjny Nowa Szkoła.

Adres inwestycji: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Srebrzyńska 5/7, Obręb K13, działki 6/20, 6/12, 6/2

Dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie Zamawiającego i jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym do wzięcia udziału w postępowaniu.

Termin składania ofert: 31.07.2014

Miejsce składania ofert: Oferty należy składać na adres poczta@nowaszkola.com, listownie pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: 90-248 Łódź, ul. POW 25

Dokumenty do pobrania:

Dodane: 18.07.2014


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie AUDYTU PROCESÓW PRODUKCYJNYCH, w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na wdrożenie CSR w firmie Nowa Szkoła Sp. z o.o.

Audyt będzie miał miejsce w Zakładzie Produkcyjnym firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o. w Konstantynowie Łódzkim ul. Srebrzyńska 5/7. Założeniem audytu jest osiągnięcie poprawy zarządzania produkcją, zwiększenie efektywności, spadku materiałochłonności i ilości powstałych odpadów oraz przybliżenie pracowników do procesów produkcyjnych – chodzi o wzrost ich zaangażowania w życie firmy, danie pracownikom możliwość faktycznego uczestniczenia w zarządzaniu firmą (m.in. poprzez wykorzystanie ich uwag, pomysłów, postulatów czy uwzględnienie ich potrzeb), a tym samym zbudowanie wśród nich kultury społecznej odpowiedzialności.

Termin wykonania audytu oraz przedstawienie raportu: sierpień – wrzesień 2014

Audyt powinien zostać przeprowadzony przez wysokiej klasy specjalistów, zajmujących się tym zagadnieniem zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

Dokumenty do pobrania:

Dodane: 23.07.2014


OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz wdrożenie do produkcji mebli do sal dydaktycznych „Klasa XXI wieku” realizowanego w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00 zawartej dnia 23.10.2013

Zamawiający: NOWA SZKOŁA Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, Regon: 471014170, NIP: 7250013378

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego zakładu o halę produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z dokumentacją projektową.

Lokalizacja inwestycji: Zakład produkcyjny Nowa Szkoła.

Adres inwestycji: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Srebrzyńska 5/7, Obręb K13, działki 6/20, 6/12, 6/2

Termin składania ofert: 24.07.2014

Miejsce składania ofert: oferty należy składać na adres poczta@nowaszkola.com, listownie pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: 90-248 Łódź, ul. POW 25

Dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie Zamawiającego i jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym do wzięcia udziału w postępowaniu.

Dokumenty do pobrania:

Dodane: 04.07.2014


Szanowni Państwo,

„NOWA SZKOŁA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o wydłużeniu okresu składania ofert w ramach postępowania konkursowego nr 1 dotyczącego zakupu usługi wsparcia zarządzania i rozliczania, realizacji szkoleń oraz ewaluacji w ramach projektu zamkniętego „INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI KLUCZEM DO SUKCESU” nr WND-POKL.08.01.01-10-109/14.

Na przesłanie ofert czekamy do 24.06.2014 roku do godziny 15:00.

Dodane: 13.06.2014


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

(NR WND-POKL.08.01.01-10-007/14)

W związku z realizacją przez przedsiębiorstwo „NOWA SZKOŁA” sp. z o.o. projektu zamkniętego „Inwestycja w kapitał ludzki kluczem do sukcesu”, nr WND-POKL.08.01.01-10-007/14,  zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty w ramach ogłoszonego częściowego postępowania konkursowego nr 1 na realizację usługi wsparcia zarządzania i rozliczania, a także realizacji szkoleń oraz ewaluacji.

Szczegółowa oferta znajduje się w załączniku.

Proszę o przesłanie oferty do 13.06.2014 do godz. 12:00

Projekt pt. „Inwestycja w kapitał ludzki kluczem do sukcesu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Załącznik:

Dodane: 29.05.2014


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informuję o dokonaniu wyboru oferty do zapytania ofertowego ogłoszonego dnia 08.11.2013 r. na planowany zakup oprogramowania do projektowania w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn:

„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz wdrożenie do produkcji mebli do sal dydaktycznych „Klasa XXI wieku””.

Nazwa osi piorytetoowej i działania:
Oś piorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Termin realizacji projektu
01-09-2013 do 30-06-2015

Dokonano wyboru oferty firmy:

SolidExpert-SolidWorks Value Added Reseller
Ul. Królowej Jadwigi 236, 30-218 Kraków

Uzasadnienie wyboru:

Ofertę wybrano zgodnie z zapytaniem ofertowym rozesłanym do trzech wybranych oferentów.

Oferta spełniała warunki formalne, nie podlegała odrzuceniu i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Dodane: 19.11.2013

PARTNERZY