Ogólne Warunki Sprzedaży „Nowa Szkoła” Sp. z o.o. dla przedsiębiorców i placówek publicznych

 

1. Zakres stosowania

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady realizacji Umów sprzedaży, dostaw lub świadczenia usług (zwanych dalej „Umowami”) w stosunkach między „NOWA SZKOŁA” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90 – 248) przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 109353; NIP: 7250013378; REGON: 471014170; kapitał zakładowy: 1 192 500 zł,(zwaną dalej „Dostawcą”) a innymi przedsiębiorcami oraz fundacjami i stowarzyszeniami, jak również wszelkimi placówkami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, niezależnie od formy organizacyjnej (zwanymi dalej „Klientami”) i stanowią integralną cześć Umów.

1.2. OWS mają także zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej dalej: „PB jednoosobowy”).

1.3. OWS nie mają zastosowania w stosunkach z konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

1.4. OWS mają pełne zastosowanie dla realizacji Umów, chyba że co innego wynikać będzie z Umowy, zawartej miedzy Dostawcą z Klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.5. Wzorzec umowy stosowany przez Klienta obowiązuje wyłącznie w zakresie, w jakim Dostawca wyraził na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

2. Zawarcie umowy

2.1. Wszelkie ogłoszenia, katalogi, reklamy, cenniki i inne informacje Dostawcy, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, nie stanowią oferty Dostawcy lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

2.2. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. Umieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej lub w ogłoszeniach, katalogach, reklamach, cennikach lub innych informacjach Dostawcy nie jest równoznaczne z jego dostępnością.

2.3. Dostawca zastrzega, iż dane techniczne produktów zawarte na stronie internetowej lub w ogłoszeniach, katalogach, reklamach, cennikach lub innych informacjach Dostawcy są jedynie orientacyjne, a ich wiążące potwierdzenie Klientowi przez Dostawcę może nastąpić jedynie drogą pisemną lub mailową.

2.4. Zawarcie Umowy następuje jedynie przez:

2.4.1. Podpisanie dokumentu Umowy przez Dostawcę i Klienta,

2.4.2. Pisemne lub mailowe potwierdzenie przez Dostawcę zamówienia Klienta,

2.4.3. Wykonanie przez Dostawcę dostawy zgodnie z zamówieniem Klienta.

2.5. Milczące przyjęcie oferty Klienta przez Dostawcę jest wyłączone.

2.6. Zawarta z Klientem Umowa obejmuje wszystkie ustalenia poczynione między Klientem i Dostawcą przed jej zawarciem, w szczególności w toku prowadzonych wcześniej negocjacji.

2.7. Zmiany Umowy są możliwe jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

3. Ceny

3.1. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen wskazanych we wszelkich ogłoszeniach, katalogach, reklamach, cennikach i innych informacjach Dostawcy.

3.2. Podane ceny są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek VAT.

 

4. Płatność

4.1. Termin płatności należności wynikających z Umowy, o ile nie wynika z treści Umowy, określa, uwzględniając w szczególności stan majątkowy Klienta i dotychczasową współpracę z Klientem, jednostronnie Dostawca w wystawionej przez siebie fakturze VAT, z tym, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni. Dostawca zastrzega sobie prawo żądania przedpłaty od Klienta.

4.2. Klient upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu.

4.3. W przypadku opóźnienia w płatności Dostawcy przysługuje wobec Klienta prawo naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

4.4. W przypadku, gdy Klient opóźni się z zapłatą jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Dostawcy, Dostawca poza innymi uprawnieniami wynikającymi z Umowy i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania wszystkich swoich świadczeń wobec Klienta, w tym dostaw wynikających z innych Umów, oraz odmowy przyjmowania zamówień, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty i ryzyka związane ze wstrzymaniem dostaw produktów w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia produktów ponosi Klient.

 

5. Wydanie towaru i przejście ryzyka

5.1. Wydanie towarów zgodnie z Umową następuje w chwili ich odbioru przez Klienta lub w chwili powierzenia ich przewoźnikowi.

5.2. Dostawca, wedle swej oceny, wybiera opakowanie towarów i sposób wysyłki chyba, że Umowa stanowi inaczej.

5.3. Z chwilą wydania towaru, na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

5.4. Klient zobowiązany jest do zbadania dostarczonych towarów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odbioru, w celu weryfikacji, czy:

5.4.1. nie posiadają uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli opakowanie lub towary posiadają uszkodzenia, Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki oraz zobowiązany jest do spisania wraz z przedstawicielem przewoźnika protokołu szkody, zawierającego opis szkody, datę i podpis przedstawiciela przewoźnika. Wzór protokołu szkody jest dostępny na żądanie u przedstawiciela przewoźnika;

5.4.2. ilość otrzymanych towarów jest zgodna z załączonym do przesyłki dokumentem WZ będący potwierdzeniem wydania przez Dostawcę towaru. W tym też terminie zobowiązany jest do poinformowanie na piśmie Dostawcy o dostrzeżonych niezgodnościach.

5.5. Zbadanie przesyłki w terminach wskazanych w punktach powyżej jest niezbędnym warunkiem do podnoszenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń przesyłki w transporcie lub braków w dostarczonych towarach.

5.6. Postanowienia 5.4 i 5.5. nie mają zastosowania do Klienta będącego PB jednoosobowym.

 

6. Termin dostawy i koszty dostawy

6.1. Termin wykonania Umowy zaczyna biec:

6.1.1. od daty wskazanej w Umowie lub

6.1.2. od daty potwierdzenia przez Dostawcę zamówienia Klienta.

6.2. Terminy wykonania Umowy są ustalane przez Dostawcę lub przez Strony z uwzględnieniem wszelkich okoliczności i mają charakter orientacyjny. Ustalony termin wykonania Umowy ma charakter wiążący jedynie w wypadku, gdy wynika to wprost z treści Umowy lub potwierdzenia zamówienia.

6.3. Bieg terminu wykonania Umowy ulega wstrzymaniu na czas dokonywania przez Dostawcę i Klienta niezbędnych ustaleń dotyczących kwestii wykonania Umowy lub kwestii technicznych lub do czasu otrzymania przez Dostawcę ustalonej zaliczki.

6.4. W przypadku ustalenia przez Dostawcę i Klienta terminu wykonania Umowy w postaci ściśle określonej daty, wstrzymanie biegu terminu, o którym mowa w punkcie powyższym, ma ten skutek, iż termin wykonania Umowy ulega przesunięciu o okres odpowiadający okresowi, w którym bieg terminu wykonania Umowy był wstrzymany.

6.5. Działanie siły wyższej w stosunku do Dostawcy, jak również jego podwykonawców wstrzymuje odpowiednio bieg terminu wykonania Umowy. To samo tyczy się sytuacji, gdy przeszkody w wykonaniu umowy są spowodowane decyzjami organów władzy publicznej, problemami z energią elektryczną lub trudnościami w zaopatrzeniu w surowce, lokautem, zakłóceniami w komunikacji lub nieprzewidzianymi trudnościami w dostawie, których Dostawca nie mógł przewidzieć.

6.6. Termin wykonania Umowy jest zachowany, gdy:

6.6.1. w tym terminie nastąpiło wydanie towaru w rozumieniu pkt. 5,

6.6.2. w tym terminie Dostawca powiadomił Klienta o gotowości do wysyłki towaru , a wysyłka nie została wykonana z przyczyn nieleżących po stronie Dostawcy.

6.7. Dostawca może dokonywać dostaw partiami.

6.8. W przypadku dostawy towaru:

6.8.1. koszty opłat i opakowań zbiorczych naliczane są oddzielnie i obciążają Klienta,

6.8.2. dla przesyłek ekspresowych obowiązują standardowe stawki pocztowe lub kurierskie i obciążają one Klienta.

6.9. W przypadku realizacji dostawy produktów powyżej 450 zł brutto (jedną wysyłką lub jednym transportem), koszty dostawy ponosi Dostawca. Powyższe nie dotyczy towarów stanowiących elementy placów zabaw (wymagających montażu do podłoża). W takim wypadku koszty dostawy ustalane są indywidualnie.

 

7. Zwrot towarów, stan majątkowy Klienta

7.1. Możliwość zwrotu przez Klienta dostarczonych towarów, bez uzyskania wcześniejszej zgody Dostawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, jest wykluczona z zastrzeżeniem punktu 7.2.

7.2. Klient będący PB jednoosobowym ma prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towarów bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od momentu ich otrzymania.

7.3. Koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towarów obciążają Klienta.

7.4. Zwrotowi nie podlegają:

7.4.1. nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.4.2. towary wykonane na specjalne zamówienie Klienta;

7.4.3. towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają integralnie połączone z innymi rzeczami;

7.5. Klient przyjmuje do wiadomości to, że konieczną przesłanką realizacji Umowy jest istnienie w trakcie jej realizacji stanu majątkowego Klienta, pozwalającego na wykonanie przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy. W przypadku powzięcia przez Dostawcę uzasadnionego przypuszczenia, że spełnienie przez Klienta zobowiązań wynikających z Umowy jest wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy, Dostawca może wstrzymać się z wykonaniem dostaw, wyznaczając Klientowi odpowiedni termin, w którym Klient, wedle własnego uznania, albo spełni swoje świadczenie jednocześnie z wydaniem mu towarów, albo ustanowi stosowne zabezpieczenia dla realizacji swoich zobowiązań.

 

8. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

8.1. Dostawca zastrzega sobie własność dostarczonego produktu aż do uiszczenia przez Klienta ceny za produkt.

8.2. Aż do momentu całkowitego uiszczenia ceny za produkt, Klient zobowiązuje się nie przenosić na inny podmiot przysługującej mu względem tego produktu warunkowej własności na rzecz osoby trzeciej, bez uzyskania pisemnej zgody Dostawcy.

8.3. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Klient będzie obowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej w wysokości 20% wartości produktu, którego warunkowa własność została zbyta. Powyższe nie wyklucza dochodzenia przez Dostawcę naprawienia poniesionej przez to szkody w pełnym zakresie.

8.4. W przypadku naruszenia zobowiązań przez Klienta, w szczególności opóźnienia w zapłacie ceny, Dostawca może żądać od Klienta natychmiastowego zwrotu produktów na koszt i ryzyko Klienta.

8.5. Ustęp 8.3 i 8.4 nie ma zastosowania w odniesieniu do Klientów będących PB Jednoosobowymi.

 

9. Rękojmia

9.1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Dostawcy względem Klientów niebędących PB jednoosobowymi za sprzedany towar z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 

10. Gwarancja

10.1. Dostawca gwarantuje, że dostarczone towary spełniają wymagania w zakresie:

10.1.1. jakości użytych materiałów,

10.1.2. jakości wykonania,

10.1.3. działania zgodnego z przeznaczeniem,

10.1.4. spełniania norm użytkowania dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych.

10.2. Gwarancja Dostawcy obejmuje wszystkie towary zamówione za pośrednictwem Sklepu.

10.3. Okres gwarancji na towary oferowane przez Dostawcę liczony jest od dostawy do Klienta i wynosi 12 miesięcy.

10.4. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarach.

10.5. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

10.5.1. uszkodzeń mechanicznych powierzchni lub części składowych towarów, w szczególności takich jak: otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania;

10.5.2. uszkodzeń powstałych wskutek naruszenia instrukcji zawartych w przekazanych instrukcjach montażu, transportu, używania lub konserwacji towarów lub powstałych wskutek używania towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem;

10.5.3. nieprawidłowego doboru towaru do warunków istniejących w miejscu przeznaczenia;

10.5.4. uszkodzeń towarów powstałych wskutek ingerencji w towary;

10.5.5. uszkodzeń części składowych towarów będących konsekwencją zużycia w trakcie normalnej eksploatacji;

10.5.6. uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych będących wynikiem oddziaływania czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powadź, huragan, wyładowania atmosferyczne, itp.);

10.5.7. nieistotnych różnic między towarem dostarczonym a opisem w Umowie, zaistniałych w skutek modyfikacji związanych z udoskonalaniem towaru;

10.5.8. niewielkich różnic kolorystycznych między towarem dostarczonym a zdjęciami zamieszczonymi przez Dostawcę w ofercie.

10.6. W zakres odpowiedzialności Dostawcy nie wchodzi wykonywanie czynności konserwacyjnych, przewidzianych w trakcie eksploatacji towarów.

10.7. Klient traci prawo gwarancji w przypadku ingerencji w towar dokonanej przez podmiot inny niż Autoryzowany Serwis wskazany przez Dostawcę.

10.8. Zgłoszenie gwarancyjne może zostać dokonane w następujący sposób:

10.8.1. w formie zgłoszenia reklamacyjnego dokonanego na piśmie,

10.8.2. w formie zgłoszenia reklamacyjnego poprzez formularz reklamacji zamieszczony na stronie: https://nowaszkola.com/serwis/,

10.8.3. w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail serwis@nowaszkola.com

10.9. Zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać następujące dane:

10.9.1. datę zgłoszenia reklamacji,

10.9.2. dane Klienta (imię i nazwisko, adres Klienta, ewentualnie adres trwałego zamontowania towarów, telefon kontaktowy i adres e-mail Klienta),

10.9.3. kod i nazwę oraz ilość reklamowanego towaru,

10.9.4. numer dowodu zakupu (faktura VAT, dokument WZ),

10.9.5. opis uszkodzeń oraz zdjęcia uszkodzeń,

10.9.6. opis okoliczności powstania uszkodzeń.

10.9.7. w przypadku urządzeń elektrycznych, numer seryjny towaru umieszczony na naklejce lub tabliczce znamionowej urządzenia

10.10. W przypadku, gdy uszkodzenia można usunąć tylko u Dostawcy, Klient jest obowiązany przekazać Dostawcy towar. Reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu do Dostawcy. Dostawca nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia towaru wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia towaru przez Klienta.

10.11. W przypadku, gdy towar jest trwale zamontowany i nie został przesłany Dostawcy, Klient zobowiązany jest do zapewnienia przedstawicielom Dostawcy swobodnego dostępu do towaru w celu dokonania oceny zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, a także ewentualnego dokonania demontażu towaru, jego naprawy i montażu.

10.12. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w terminie 7 dni od tej daty. Jeżeli Klient uchybił terminom, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

10.13. Klient przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego, jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wada towaru jest objęta zakresem gwarancji.

10.14. W razie stwierdzenia istnienia wady powstałej z przyczyn tkwiących w produkcie, Dostawca zobowiązuje się do zrealizowania jednego z poniższych świadczeń:

10.14.1. naprawy towaru,

10.14.2. wymiany elementu towaru,

10.14.3. wymiany towaru na nowy, wolny od wad,

10.14.4. wymiany towaru na towar podobny,

10.14.5. zwrotu zapłaconej ceny za towar.

10.15. Wybór jednego ze sposobów wykonania obowiązków gwarancyjnych wskazanych w ust. powyższym należy do Dostawcy, z uwzględnieniem zasad określonych poniżej. Ustęp ten nie zastosowania do Klientów będących PB jednoosobowymi.

10.16. Dostawca dokonuje naprawy towaru, wymiany towaru lub wymiany elementu towaru w przypadku reklamacji zasadnej w rozsądnym czasie od chwili, w której Dostawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową. Ustęp ten nie zastosowania do Klientów będących PB jednoosobowymi.

10.17. W stosunku do Klientów będących PB jednoosobowymi Dostawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Dostawca został poinformowany przez PB jednoosobowego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla PB jednoosobowego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim PB jednoosobowy go nabył.

10.18. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, Dostawca w pierwszej kolejności dokona naprawy towaru. W wypadku, gdy charakter wady będzie uniemożliwiał sprawne jej usunięcie, Dostawca może zadecydować o wymianie towaru na nowy wolny od wad. Ustęp ten nie zastosowania do Klientów będących PB jednoosobowymi.

10.19. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszenia reklamacyjnego zgłoszonego przez PB jednoosobowego, Dostawca może dokonać wymiany, gdy PB jednoosobowy żąda naprawy, lub Dostawca może dokonać naprawy, gdy PB jednoosobowy żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez PB jednoosobowego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Dostawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Dostawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

10.20. Jeżeli Dostawca nie będzie dysponował towarem identycznym do towaru podlegającego reklamacji, może, wedle wyboru Klienta, zostać dokonana wymiana towaru na towar podobny z aktualnej oferty Dostawcy, zbliżony stylistycznie i pod względem funkcjonalności oraz ceny do reklamowanego towaru lub zwrot zapłaconej ceny za towar.

10.21. W przypadku wyboru świadczenia w postaci zwrotu zapłaconej ceny za towar, zwrot ten będzie dokonany przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

10.22. W przypadku wyboru świadczenia w postaci naprawy towaru, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego przez Dostawcę, do dnia wydania naprawionego towaru Klientowi. Wydłużenie okresu gwarancji ma zastosowanie jedynie w przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego.

10.23. Towar wymieniony lub części składowe towaru, które zostały wymienione, przechodzą na własność Dostawcy.

10.24. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, składający reklamację pokryje wszelkie koszty Dostawcy związane z przystąpieniem do realizacji obowiązków wynikających z gwarancji w kwocie żądanej i uzasadnionej przez Dostawcę.

10.25. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Dostawcy i gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

 

11. Odpowiedzialność

11.1. Dostawca ponosi odpowiedzialność w związku z wykonaniem Umowy za straty wyrządzone umyślnie lub wynikające z rażącego niedbalstwa. Dalej idąca odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona.

11.2. Ograniczenie wskazane w punkcie powyższym nie dotyczy przypadku, gdy Dostawca przyjął na siebie dodatkową umowną odpowiedzialność gwarancyjną na piśmie.

11.3. Odpowiedzialność Dostawcy za szkody wyrządzone Klientowi(niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości Umowy, której niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody.

11.4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Klient w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).

11.5. Postanowienia 11.1 – 11.4 nie mają zastosowania do Klienta będącego PB jednoosobowym.

 

12. Postanowienia końcowe

12.1. Wszelkie spory związane z Umową podlegają jurysdykcji sądów polskich.

12.2. Spory rozpatrywać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Dostawcy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy PB jednoosobowego.

12.3. Niniejsze OWS oraz Umowy podlegają prawu polskiemu. W przypadkach nieuregulowanych w OWS lub Umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

12.4. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z dnia 11.04.1980 r.

12.5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia OWS okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych. Strony zobowiązane są ponadto interpretować pozostałe postanowienia OWS w ten sposób, aby w jak największym zakresie uzyskać cel nieważnego postanowienia.

 


 

Ogólne Warunki Sprzedaży w relacjach z konsumentami „Nowa Szkoła” Sp. z o.o.

 

1. Zakres stosowania

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady realizacji Umów sprzedaży, dostaw lub świadczenia usług (zwanych dalej „Umowami”) w stosunkach między „NOWA SZKOŁA” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90 – 248) przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 109353; NIP: 7250013378; REGON: 471014170; kapitał zakładowy: 1 192 500 zł, zwaną dalej „Dostawcą”) a konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (zwanymi dalej „Klientami”) i stanowią integralną cześć Umów.

1.2. OWS mają pełne zastosowanie dla realizacji Umów, chyba że co innego wynikać będzie z Umowy, zawartej miedzy Dostawcą z Klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Wzorzec umowy stosowany przez Klienta obowiązuje wyłącznie w zakresie, w jakim Dostawca wyraził na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

2. Zawarcie umowy

2.1. Wszelkie ogłoszenia, katalogi, reklamy, cenniki i inne informacje Dostawcy, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, nie stanowią oferty Dostawcy lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

2.2. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. Umieszczenie informacji o towarze na stronie internetowej lub w ogłoszeniach, katalogach, reklamach, cennikach lub innych informacjach Dostawcy nie jest równoznaczne z jego dostępnością.

2.3. Dostawca zastrzega, iż dane techniczne towarów zawarte na stronie internetowej lub w ogłoszeniach, katalogach, reklamach, cennikach lub innych informacjach Dostawcy są jedynie orientacyjne, a ich wiążące potwierdzenie Klientowi przez Dostawcę może nastąpić jedynie drogą pisemną lub mailową.

2.4. Zawarcie Umowy następuje jedynie przez:

2.4.1. Podpisanie dokumentu Umowy przez Dostawcę i Klienta,

2.4.2. Pisemne lub mailowe potwierdzenie przez Dostawcę zamówienia Klienta,

2.4.3. Wykonanie przez Dostawcę dostawy zgodnie z zamówieniem Klienta.

2.5. Milczące przyjęcie oferty Klienta przez Dostawcę jest wyłączone.

2.6. Zawarta z Klientem Umowa obejmuje wszystkie ustalenia poczynione między Klientem i Dostawcą przed jej zawarciem, w szczególności w toku prowadzonych wcześniej negocjacji.

2.7. Klient przyjmuje do wiadomości to, że konieczną przesłanką dla zawarcia Umowy jest istnienie w trakcie jej realizacji stanu majątkowego Klienta, pozwalającego na wykonanie przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy.

2.8. Zmiany Umowy są możliwe jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

3. Ceny

3.1. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen wskazanych we wszelkich ogłoszeniach, katalogach, reklamach, cennikach i innych informacjach Dostawcy. Postanowienie nie dotyczy cen ustalonych w ramach już zawartych Umów.

3.2. Podane ceny są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek VAT.

 

4. Płatność

4.1. Termin płatności należności wynikających z Umowy, o ile nie wynika z treści Umowy, wynosi 30 dni od dnia doręczenia Klientowi faktury VAT. Dostawca zastrzega sobie prawo żądania przedpłaty od Klienta w toku prowadzonych negocjacji, od czego może być uzależniona wola zawarcia Umowy z Klientem.

4.2. Klient upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu.

4.3. W przypadku opóźnienia w płatności Dostawcy przysługuje wobec Klienta prawo naliczania odsetek za opóźnienie.

 

5. Wydanie towaru i przejście ryzyka

5.1. Z chwilą wydania towaru, na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

5.2. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Dostawcę Klientowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi. Za wydanie towaru uważa się jego powierzenie przez Dostawcę przewoźnikowi, jeżeli Dostawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

 

6. Termin dostawy i koszty dostawy

6.1. Termin wykonania Umowy zaczyna biec:

6.1.1. od daty wskazanej w Umowie lub

6.1.2. od daty potwierdzenia przez Dostawcę zamówienia Klienta.

6.2. Terminy wykonania Umowy są ustalane przez Dostawcę lub przez Strony z uwzględnieniem wszelkich okoliczności.

6.3. Bieg terminu wykonania Umowy ulega wstrzymaniu na czas dokonywania przez Dostawcę i Klienta niezbędnych ustaleń dotyczących kwestii wykonania Umowy lub kwestii technicznych lub do czasu otrzymania przez Dostawcę ustalonej zaliczki.

6.4. W przypadku ustalenia przez Dostawcę i Klienta terminu wykonania Umowy w postaci ściśle określonej daty, wstrzymanie biegu terminu, o którym mowa w punkcie powyższym, ma ten skutek, iż termin wykonania Umowy ulega przesunięciu o okres odpowiadający okresowi, w którym bieg terminu wykonania Umowy był wstrzymany.

6.5. Termin wykonania Umowy jest zachowany gdy:

6.5.1. w tym terminie nastąpiło wydanie towaru w rozumieniu pkt. 5,

6.5.2. w tym terminie Dostawca powiadomił Klienta o gotowości do wysyłki towaru, a wysyłka nie została wykonana z przyczyn nieleżących po stronie Dostawcy.

6.6. Dostawca może dokonywać dostaw partiami.

6.7. W przypadku dostawy towaru:

6.7.1. koszty opłat i opakowań zbiorczych naliczane są oddzielnie i obciążają Klienta,

6.7.2. dla przesyłek ekspresowych obowiązują standardowe stawki pocztowe lub kurierskie i obciążają one Klienta.

6.8. W przypadku realizacji dostawy towarów powyżej 450 zł brutto (jedną wysyłką lub jednym transportem), koszty dostawy ponosi Dostawca. Powyższe nie dotyczy towarów stanowiących elementy placów zabaw (wymagających montażu do podłoża). W takim wypadku koszty dostawy ustalane są indywidualnie.

6.9. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed zawarciem umowy.

 

7. Zwrot towarów, stan majątkowy Klienta

7.1. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy i zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od momentu jego otrzymania. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarulub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Dostawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną).

7.3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego na stronie: https://nowaszkola.com/, choć nie jest to obowiązkowe.

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5. Zwrotowi nie podlegają:

7.5.1. nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.5.2. towary wykonane na specjalne zamówienie Klienta;

7.5.3. towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają integralnie połączone z innymi rzeczami;

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Dostawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

7.7. Dostawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8. Klient powinien odesłać lub przekazać towar do Dostawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

7.9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

8. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

8.1. Dostawca zastrzega sobie własność dostarczonego towaru aż do uiszczenia przez Klienta ceny za towar.

8.2. Aż do momentu całkowitego uiszczenia ceny za towar, Klient zobowiązuje się nie przenosić na inny podmiot przysługującej mu względem tego towaru warunkowej własności na rzecz osoby trzeciej, bez uzyskania pisemnej zgody Dostawcy.

9. Rękojmia

9.1. Dostawca informuje, że ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową.

9.2. Dostawca odpowiada wobec Klienta za wady towarów na zasadach rękojmi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

10. Gwarancja

10.1. Dostawca gwarantuje, że dostarczone towary spełniają wymagania w zakresie:

10.1.1. jakości użytych materiałów,

10.1.2. jakości wykonania,

10.1.3. działania zgodnego z przeznaczeniem,

10.1.4. spełniania norm użytkowania dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych.

10.2. Gwarancja Dostawcy obejmuje wszystkie towary zamówione za pośrednictwem Sklepu.

10.3. Okres gwarancji na towary oferowane przez Dostawcę liczony jest od dostawy do Klienta i wynosi 12 miesięcy.

10.4. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarach.

10.5. Gwarancja nie obejmuje, w szczególności:

10.5.1. uszkodzeń mechanicznych powierzchni lub części składowych towarów, w szczególności takich jak: otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania;

10.5.2. uszkodzeń powstałych wskutek naruszenia instrukcji zawartych w przekazanych instrukcjach montażu, transportu, używania lub konserwacji towarów lub powstałych wskutek używania towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem;

10.5.3. nieprawidłowego doboru towaru do warunków istniejących w miejscu przeznaczenia;

10.5.4. uszkodzeń towarów powstałych wskutek ingerencji w towary;

10.5.5. uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych będących wynikiem oddziaływania czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powadź, huragan, wyładowania atmosferyczne, itp.);

10.6. W zakres odpowiedzialności Dostawcy nie wchodzi wykonywanie czynności konserwacyjnych, przewidzianych w trakcie eksploatacji towarów.

10.7. Klient traci prawo gwarancji w przypadku ingerencji w towar dokonanej przez podmiot inny niż Autoryzowany Serwis wskazany przez Dostawcę.

10.8. Zgłoszenie gwarancyjne może zostać dokonane w następujący sposób:

10.8.1. w formie zgłoszenia reklamacyjnego dokonanego na piśmie,

10.8.2. w formie zgłoszenia reklamacyjnego poprzez formularz reklamacji zamieszczony na stronie: https://nowaszkola.com/serwis/,

10.8.3. w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail serwis@nowaszkola.com

10.9. Zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać następujące dane:

10.9.1. datę zgłoszenia reklamacji,

10.9.2. dane Klienta (imię i nazwisko, adres Klienta, ewentualnie adres trwałego zamontowania towarów, telefon kontaktowy i adres e-mail Klienta),

10.9.3. kod i nazwę oraz ilość reklamowanego towaru,

10.9.4. numer identyfikujący dowód zakupu (faktura VAT, dokument WZ),

10.9.5. opis uszkodzeń oraz zdjęcia uszkodzeń,

10.9.6. opis okoliczności powstania uszkodzeń.

10.9.7. w przypadku urządzeń elektrycznych, numer seryjny towaru umieszczony na naklejce lub tabliczce znamionowej urządzenia

10.10. W przypadku, gdy uszkodzenia można usunąć tylko u Dostawcy, Klient udostępnia Dostawy towar. Dostawca odbiera od Klienta towar na swój koszt.

10.11. W przypadku, gdy towar jest trwale zamontowany i nie został przesłany Dostawcy, Klient zobowiązany jest do zapewnienia przedstawicielom Dostawcy swobodnego dostępu do towaru w celu dokonania oceny zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, a także ewentualnego dokonania demontażu towaru, jego naprawy i montażu.

10.12. W razie stwierdzenia istnienia wady powstałej z przyczyn tkwiących w towarze, Dostawca zobowiązuje się do zrealizowania jednego z poniższych świadczeń:

10.12.1. naprawy towaru,

10.12.2. wymiany elementu towaru,

10.12.3. wymiany towaru na nowy, wolny od wad,

10.12.4. wymiany towaru na towar podobny,

10.12.5. zwrotu zapłaconej ceny za towar.

10.13. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszenia reklamacyjnego zgłoszonego przez Klienta, Dostawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Dostawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Dostawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Dostawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

10.14. Dostawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do przyjętego zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jego przyjęcia.

10.15. Dostawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Dostawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył.

10.16. Jeżeli Dostawca nie będzie dysponował towaru identycznego do towaru podlegającego reklamacji, może, wedle wyboru Klienta, zostać dokonana wymiana towaru na towar podobny z aktualnej oferty Dostawcy, zbliżony stylistycznie i pod względem funkcjonalności oraz ceny do reklamowanego towaru lub zwrot zapłaconej ceny za towar.

10.17. W przypadku wyboru świadczenia w postaci zwrotu zapłaconej ceny za towar, zwrot ten będzie dokonany przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

10.18. W przypadku wyboru świadczenia w postaci naprawy towaru, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego przez Dostawcę, do dnia wydania naprawionego towaru Klientowi. Wydłużenie okresu gwarancji ma zastosowanie jedynie w przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego.

10.19. Towar wymieniony lub części składowe towaru, które zostały wymienione, przechodzą na własność Dostawcy.

10.20. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, składający reklamację pokryje wszelkie koszty Dostawcy związane z przystąpieniem do realizacji obowiązków wynikających z gwarancji w kwocie żądanej i uzasadnionej przez Dostawcę.

10.21. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Dostawcy i gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Wszelkie spory związane z Umową podlegają jurysdykcji sądów polskich.

11.2. Niniejsze OWS oraz Umowy podlegają prawu polskiemu. W przypadkach nieuregulowanych w OWS lub Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

11.3. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z dnia 11.04.1980 r.

11.4. Dostawca informuje, że pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

11.5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia OWS okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień. Strony zobowiązane są ponadto interpretować pozostałe postanowienia OWS w ten sposób, aby w jak największym zakresie uzyskać cel nieważnego postanowienia.

 

Data ostatniej aktualizacji: 10.02.2023

Newsletter

zapisanie się jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatnościprzetwarzania danych osobowych

Dbamy o Twoją prywatność

Ta witryna korzysta z plików cookies w celach marketingowych i statystycznych, a także, by działać bezpiecznie i optymalnie dla użytkownika. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Dbamy o Twoje dane osobowe

Informujemy, że administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest firma Nowa Szkoła Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. POW 25. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Wszelkie prawa zastrzeżone © Polityka prywatności ® Klauzula RODOPolityka cookies