Regulamin sklepu

Definicje

§1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Sprzedawca” – Nowa Szkoła Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. POW 25 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod nr KRS 0000109353, REGON 471014170, NIP 7250013378, BDO 000050986, kapitał zakładowy w wysokości 1 192 500,00 PLN, e-mail: poczta@nowaszkola.com, telefon: 801 555 508.
 2. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://nowaszkola.com/ oraz jej podstronach.
 3. „Klient” – podmiot, który zawarł ze Sprzedawcę umowę o założenie konta lub bez jego zawierania złożył zamówienie w Sklepie, pojęcie to obejmuje również podmiot, który nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia, przy czym w rozumieniu niniejszego regulaminu:

- „Placówki publiczne” to placówki założone lub prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne.

- „Placówki niepubliczne” to osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, niebędące zarazem Placówką publiczną.

- „Konsument” to osoba fizyczne dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

- „PB Jednoosobowy” - osoba fizyczna zawierająca umowę jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego;

 1. „Konto” - konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 2. „Polityka”- Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem https://sklep.nowaszkola.com/copyrights.html

 

Postanowienia ogólne

§2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia i prowadzenia Konta.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich.

§ 5

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie serwisu Allegro.pl mogą być różne od cen w ofercie Sklepu Internetowego. W serwisie Allegro.pl zostały umieszczone produkty powystawowe lub poreklamacyjne.
 3. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki.

§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 7

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce.

 

Założenie Konta w Sklepie

§ 8

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć przycisk „Rejestracja” dostępny w górnej części strony Sklepu lub kliknąć przycisk „Zarejestruj się” podczas składania zamówienia w Sklepie, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 2. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich.
 3. Kliknięcie przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny, przycisku „Załóż Konto” jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. W celu potwierdzenia adresu e-mail należy kliknąć w link, który Sprzedawca prześle na adres e-mail podany przez Klienta.
 4. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB Jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ust. 3 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 20 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 9

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 10

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu produktów w ramach funkcjonalności „Schowek” oraz historii zamówień.

 

Złożenie i przyjęcie zamówienia w Sklepie

§ 11

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 12

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Wybrane towary nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to może je założyć klikając w słowa „Zarejestruj się” albo kontynuować zakupy i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować i podać dane do realizacji zamówienia.
 3. Następnie należy wybrać sposób płatności i dostawy. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty. Po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”, Klient  zostanie poproszone o wypełnienie pól formularza danymi niezbędnymi do wykonania umowy.  W rubryce „Do zapłaty” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru oraz koszty dostawy. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich liczby, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania poprzez powrót do zawartości koszyka.
 4. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość. Kliknięcie przycisku „Potwierdź dane” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem (z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 Regulaminu).

 

Dostawa i płatność

§ 13 

 1. Dostępne są następujące sposoby płatności: płatność gotówką, przelew bankowy oraz płatność za pobraniem, z zastrzeżeniem § 17 Regulaminu.
 2. Dostawa następuje przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta. W przypadku każdego zamówienia możliwy jest osobisty odbiór towaru w siedzibie Sprzedawcy. Informacja o odbiorze osobistym powinna być wskazana w zamówieniu.
 3. Dostawy kurierem są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W przypadku wysyłki zagranicznej szczegóły dostawy, w tym koszty dostawy, są uzgadniane z Klientem indywidualnie. W wypadku wyboru wysyłki zagranicznej, po złożeniu zamówienia, Sprzedawca w oddzielnej wiadomości poinformuje Klienta o sposobie, koszcie i terminie dostawy. W takim wypadku, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero po akceptacji ww. warunków przez Klienta.
 5. Jeżeli adres odbiorcy jest inny niż adres Klienta, należy precyzyjnie go wskazać na zamówieniu.
 6. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed zawarciem umowy.
 7. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży zgodny z przepisami podatkowymi.

§ 14

 1. Koszty dostawy ponosi Klient, jednak Sprzedawca może wprowadzić określone progi wartości zakupów, od których będzie pokrywał koszty dostawy, jak i stosować inne promocje dotyczące tych kosztów.
 2. Sprzedawca oferuje bezpłatny transport zamówionych produktów na terenie całej Polski przy zamówieniu powyżej 450 zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku przesyłki zawierającej elementy placów zabaw (wymagających montażu do podłoża), koszty przesyłki są indywidualnie wyceniane i koszty te obciążają Klienta.
 4. Koszt przesyłki umieszczany jest na fakturze jako odrębna pozycja.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania, mogących wpłynąć na jakość zawartości przesyłki lub ilość dostarczonego towaru, wymagane jest odnotowanie tego faktu na liście przewozowym w obecności przedstawiciela przewoźnika oraz sporządzenie protokołu szkody, wzór protokołu dostępny jest u przedstawiciela przewoźnika. Jeżeli towar uległ uszkodzeniu zalecamy rezygnację z przyjęcia dostawy. Również w przypadku uszkodzenia taśm z logo Sprzedawcy zabezpieczających paczkę, należy bezwzględnie sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności przedstawiciela firmy dostarczającej. Adnotacje te są niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia ewentualnych reklamacji na ilość lub jakość dostarczanych towarów wynikających z uszkodzeń w transporcie, ale nie są równoznaczne z uruchomieniem procedury reklamacyjnej. Niniejszy ustęp nie obowiązuje w relacjach z Konsumentami oraz PB jednoosobowymi.

§ 15

 1. Dostawy zamówionych artykułów realizowane są w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (z wyjątkiem zamówień meblowych i placów zabaw).  Termin ten dotyczy towarów dostępnych w magazynie Sprzedawcy w chwili otrzymania przez niego zamówienia. W przypadku dużej ilości zamówień termin ten może ulec wydłużeniu (wydłużenie terminu dostawy nie może przekroczyć 30 dni, począwszy od następnego dnia po złożeniu zamówienia).
 2. Dostawy zamówionych mebli i placów zabaw realizowane są w terminie około 30 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku dużej ilości zamówień termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym wydłużenie terminu dostawy nie może przekroczyć 10 tygodni począwszy od następnego dnia po złożeniu zamówienia.
 3. Jeżeli zamówienia składane są przez Konsumenta lub PB jednoosobowego, towar zostanie dostarczony nie później niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia, chyba że strony ustalą w umowie inny termin.
 4. Informacje o dostępności i aktualnych cenach oferowanych towarów są dostępne pod numerami telefonów: (42) 630 17 28, (42) 630 04 88, 801 5555 08. Dla ułatwienia kontaktu niezbędne jest podanie na zamówieniu adresu e-mail i numeru telefonu lub faxu. W przypadku chwilowych braków niektórych artykułów, zamówienie dostarczane będzie partiami, a dodatkowa dostawa realizowana na koszt Sprzedawcy. Każdą przesyłkę cząstkową Sprzedawca dostarcza wraz z odrębnymi dokumentami handlowymi (faktura VAT lub w przypadku Konsumentów- paragon).
 5. W przypadku każdego zamówienia możliwy jest osobisty odbiór towaru w siedzibie Sprzedawcy. Informacja o odbiorze osobistym powinna być wskazana w zamówieniu.

§ 16

W przypadku, gdy Klient, niebędący Konsumentem lub PB jednoosobowym, opóźni się z zapłatą jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania wszystkich swoich świadczeń wobec Klienta, w tym dostaw wynikających z innych umów, oraz odmowy przyjmowania zamówień, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty i ryzyka związane ze wstrzymaniem dostaw produktów w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia produktów ponosi Klient.

§ 17

 1. W przypadku zamówień dokonywanych przez Placówki publiczne formą płatności jest:
  1. płatność przed dostawą. Sprzedawca wysyła zamówiony towar po otrzymaniu zapłaty na numer rachunku bankowego wskazany przez Sprzedawcę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ceną zamówionych produktów. Sprzedawca wysyła towar wraz z fakturą VAT;
  2. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia dostawy produktów;
  3. płatność za pobraniem;
  4. płatność gotówką przy odbiorze.
 2. W przypadku zamówień dokonywanych przez Placówki niepubliczne formą płatności jest:
  1. płatność przed dostawą. Sprzedawca wysyła zamówiony towar po otrzymaniu zapłaty na numer rachunku bankowego wskazanego przez Sprzedawcę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ceną zamówionych produktów. Sprzedawca wysyła towar wraz z fakturą VAT;
  2. płatność za pobraniem;
  3. płatność gotówką przy odbiorze.

 

Korekty faktur VAT i noty korygujące

§ 18

W przypadku stwierdzenia pomyłek w nazwie, adresie lub danych Klienta na wystawionych przez Sprzedawcę fakturach VAT, należy bezzwłocznie wystawić notę korygującą i przesłać ja na adres: Nowa Szkoła Sp. z o.o., 90-248 Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 z dopiskiem: Biuro Obsługi Klienta. Sprzedawca prosi również o niezwłoczne odsyłanie podpisanych, z wpisana datą odbioru i opatrzonych pieczęcią, faktur korygujących na adres: Nowa Szkoła Sp. z o.o., 90-248 Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 z dopiskiem: Biuro Obsługi Klienta.

§ 19

 1. Sprzedawca zastrzega sobie własność dostarczonego produktu aż do uiszczenia przez Klienta ceny za produkt.
 2. Aż do momentu całkowitego uiszczenia ceny za produkt, Klient zobowiązuje się nie przenosić na inny podmiot przysługującej mu względem tego produktu warunkowej własności na rzecz osoby trzeciej, bez uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy.
 3. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Klient będzie obowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 20% wartości produktu, którego warunkowa własność została zbyta. Powyższe nie wyklucza dochodzenia przez Sprzedawcę naprawienia poniesionej przez to szkody w pełnym zakresie. W przypadku naruszenia zobowiązań przez Klienta, w szczególności opóźnienia w zapłacie ceny, Sprzedawca może żądać od Klienta natychmiastowego zwrotu produktów na koszt i ryzyko Klienta. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania w odniesieniu do Konsumentów oraz PB Jednoosobowych.

 

Reklamacje i zwroty

§ 20

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 ust. 1 Regulaminu).
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego tutaj, choć nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. których przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. których przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towarów lub do chwili dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient powinien odesłać lub przekazać towar do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 21

 1. Sprzedawca informuje, że ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 ust. 1 Regulaminu lub na wskazany tam adres e-mail.
 2. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia lub inne dane pozwalające je zidentyfikować, symbol i ilość reklamowanego towaru oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem lub PB jednoosobowym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 22

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na towary zakupione w Sklepie. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Link znajdziesz tutaj.
 2. Do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji znajdą zastosowanie postanowienia § 21 ust. 2 Regulaminu.

§ 23

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  
 2. Sprzedawca może dokonać zmiany usługi cyfrowej z przyczyn wskazanych poniżej:  
 1. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych tematycznie z przedmiotem działalności Sklepu,  
 2. rozbudowy możliwości Sklepu,  
 3. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych.  
 1. Wprowadzenie zmiany opisanej w ustępie powyżej nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami po stronie Konsumenta lub PB jednoosobowego. Jeśli zmiana taka istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Konsumenta lub PB jednoosobowego do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub PB jednoosobowego z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

 

Oświadczenia Sprzedawcy

§ 24

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w ofercie produktów prezentowanych w Sklepie oraz oświadcza, że dokłada wszelkich starań, by zdjęcia artykułów prezentowane w Sklepie były najbliższe ich wyglądowi rzeczywistemu. Niemniej jednak ze względu na jakość zdjęć, mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne. Ze względu na długi czas przygotowania materiałów podlegających prezentacji, a jednocześnie na nieustannie trwający proces udoskonalenia produktów, mogą wystąpić zmiany w  rozwiązaniach technicznych w prezentowanych produktach, nie zmieniające jednak ich użyteczności. Z tego powodu zmiany te nie stanowią przyczyny reklamacji w przypadku umów zawieranych z placówkami publicznymi oraz placówkami niepublicznymi nie będącymi PB jednoosobowym. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udzieli szczegółowych informacji odnośnie danego produktu.
 2. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących wyboru artykułów oraz rejestracji i realizacji zamówień udzieli Biuro Obsługi Klienta oraz Przedstawiciele Handlowi Sprzedawcy pod wskazanymi poniżej numerami telefonu, faxu oraz adresami e-mail:

tel.: 42 630 17 28, 42 630 04 88, 801 5555 08

fax: 42 632 73 28

e-mail: poczta@nowaszkola.com

 

Czas trwania umowy o założenie Konta

§ 25

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 26

 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 ust.1 Regulaminu lub podany tam adres e-mail.
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:
  1. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,
  2. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów, informacji o charakterze bezprawnym,
  3. w przypadku nieuiszczenia płatności za towar nabyty w ramach Sklepu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do zapłaty Klienta, które okazało się bezskuteczne.

 

W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 

Zmiany Regulaminu

§ 27

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
  2. zmian sposobów dostawy lub płatności,
  3. modyfikacji ścieżki zakupowej,
  4. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klienta, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klienta na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 26 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

§ 28

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 29

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.
 3. Ewentualne spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumentów oraz PB jednoosobowych.

 

Data ostatniej aktualizacji: 10.02.2023

Newsletter

zapisanie się jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatnościprzetwarzania danych osobowych

Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie wymaga Twojej zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj. Jeżeli nie chcesz wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookie, kliknij Zarządzaj Cookies i zdecyduj o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce cookie.

Korzystanie z plików cookie we wskazanych powyżej celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Nowa Szkoła Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. POW 25. W pewnych przypadkach administratorami danych mogą być również nasi partnerzy. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookie oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, uzyskasz w naszej Klauzuli RODO.

Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem opcji prywatności.

 • PHPSESSID
  host: nowaszkola.com
  czas życia: 6 godzin
  Plik cookie generowany przez aplikacje oparte na języku PHP. Jest to identyfikator ogólnego przeznaczenia używany do utrzymywania zmiennych sesji użytkownika. Zwykle jest to losowo generowany numer, sposób jego wykorzystania może być specyficzny dla danej witryny, ale dobrym przykładem jest utrzymywanie statusu zalogowanego użytkownika pomiędzy stronami.
 • TP_COOKIE_CONSENT
  host: nowaszkola.com
  czas życia: 6 miesięcy
  Plik cookie przechowujący wybrane przez użytkownika zgody na pliki Cookie.

Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

 • popup
  host: .nowaszkola.com
  czas życia: 1 dzień
  Plik cookie służy do monitorowania czy popup został wyświetlony i zamknięty.
 • VISITOR_PRIVACY_METADATA
  host: .youtube.com
  czas życia: 6 miesięcy
  Ten plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika i wyborów dotyczących prywatności podczas jego interakcji z witryną. Rejestruje dane dotyczące zgody odwiedzającego na różne polityki prywatności i ustawienia, zapewniając, że jego preferencje zostaną uwzględnione w przyszłych sesjach.
 • TawkConnectionTime
  host: tawk.to
  czas życia: 6 godzin
  Czat na żywo - ciasteczko służy do zapamiętywania użytkowników końcowych, aby można było zidentyfikować wcześniejsze rozmowy na czacie na żywo w celu ulepszenia usługi.
 • twk_uuid_
  host: tawk.to
  czas życia: 6 godzin
  Te pliki cookie są używane przez Tawk.io w narzędziu czatu na żywo, które umożliwia rozmowę z nami. Ten plik cookie nie przechowuje Twoich danych osobowych. Może jednak pomóc witrynom internetowym zapamiętać Twoje preferencje i stworzyć bardziej spersonalizowane doświadczenie użytkownika.
 • _GRECAPTCHA
  host: www.google.com
  czas życia: 6 miesięcy
  Google reCAPTCHA ustawia niezbędny plik cookie (_GRECAPTCHA) podczas wykonywania w celu zapewnienia analizy ryzyka.

Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenie Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.

 • _ga
  host: .nowaszkola.com
  czas życia: 1 rok 1 miesiąc
  Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - co stanowi znaczącą aktualizację częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryny.
 • _ga_YQZN6VK9C9
  host: .nowaszkola.com
  czas życia: 1 rok 1 miesiąc
  Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrzymywania stanu sesji.
 • _gat
  host: .nowaszkola.com
  czas życia: 49 sekund
  Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, zgodnie z dokumentacją służy do ograniczania liczby żądań - ograniczając gromadzenie danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu.
 • _gid
  host: .nowaszkola.com
  czas życia: 1 dzień
  Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony oraz służy do liczenia i śledzenia odsłon.

Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.

 • _gcl_au
  host: .nowaszkola.com
  czas życia: 3 miesiące
  Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam na stronach internetowych korzystających z ich usług.
 • _fbp
  host: .nowaszkola.com
  czas życia: 3 miesiące
  Używane przez Meta do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym, od zewnętrznych reklamodawców.
 • xs
  host: .facebook.com
  czas życia: 6 hours
  Aby zmierzyć skuteczność kampanii sponsorowanych
 • wd
  host: .facebook.com
  czas życia: 8 dni
  Aby zmierzyć skuteczność kampanii sponsorowanych
 • fr
  host: .facebook.com
  czas życia: 3 miesiące
  Aby zmierzyć skuteczność kampanii sponsorowanych
 • dpr
  host: .facebook.com
  czas życia: 14 dni
  Aby zmierzyć skuteczność kampanii sponsorowanych
 • sb
  host: .facebook.com
  czas życia: 2 lata
  Aby zmierzyć skuteczność kampanii sponsorowanych
 • datr
  host: .facebook.com
  czas życia: 2 lata
  Aby zmierzyć skuteczność kampanii sponsorowanych
 • c_user
  host: .facebook.com
  czas życia: 1 rok
  Aby zmierzyć skuteczność kampanii sponsorowanych
 • VISITOR_INFO1_LIVE
  host: .youtube.com
  czas życia: 6 miesięcy
  YouTube ustawia ten plik cookie, aby śledzić preferencje użytkownika dotyczące filmów z YouTube osadzonych na stronach; może również określić, czy odwiedzający witrynę korzysta z nowej czy starej wersji interfejsu YouTube.
 • YSC
  host: .youtube.com
  czas życia: Sesja
  Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube w celu śledzenia wyświetleń osadzonych filmów.