Klauzula RODO

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych ( RODO ) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Nowa Szkoła Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. POW 25 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod nr KRS 0000109353, REGON 471014170, NIP 7250013378, BDO 000050986. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 1192500,00 PLN w całości wniesiony.

Dane osobowe są to Pani/Pana dane osobowe typu: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej czy numer NIP, które zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania uzasadnionych celów, w jakich dane te zostały przekazane.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w określonych poniżej celach:

 1. Realizacja umowy lub zamówienia

Dane przetwarzane są na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO.

Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

W przypadku zamówienia albo zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Panią/Panem lub spółki cywilnej, bądź osoby prawnej, którą Pani/Pan reprezentuje lub osoba wskazana w umowie do reprezentacji czy kontaktu, podane dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub zamówienia oraz w celu ich rozliczenia.

 1. Newsletter

Dane przetwarzane są na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Okres przetwarzania: do czasu rezygnacji z newslettera (cofnięcie zgody).

W  przypadku  wyrażenia  zgody  na  otrzymywanie  newslettera, wskazany Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów. Newsletter będzie wysyłany do Pani/Pana w celu zapewnienia Pani/Panu dostępu do aktualnych informacji o ofercie, promocjach, nowościach i wydarzeniach obsługiwanych przez Administratora. Zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu należy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

 1. Kontakty biznesowe

Dane przetwarzane są na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Okres przetwarzania: do dnia wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

Dane kontaktowe wprowadzone do formularza elektronicznego, wprowadzone do systemu CRM, udostępnione Administratorowi w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez Administratora do celu kontaktów biznesowych.

Przedstawiciele Administratora mogą  skontaktować  się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty, zaproszenia na spotkanie lub szkolenie lub w ramach innych działań marketingowych / handlowych lub biznesowych.

Może Pani/Pan otrzymywać informacje dotyczącą usług lub inne informacje mające związek z obszarami działalności Administratora.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy z którym współpracuje Administrator, przedstawiciele Administratora mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

 1. Organizacja i promocja szkoleń i konferencji

Dane przetwarzane są na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

Zgłoszenie i co za tym idzie udział w konferencji, szkoleniu lub w innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora są dobrowolne. W sytuacji takiego zgłoszenia, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, zamówień, realizacja obowiązków z tym związanych oraz promocja poprzez organizację konferencji, szkoleń lub innych wydarzeń.

 1. Odpowiedź na pytanie

Dane przetwarzane są na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Okres przetwarzania: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (do cofnięcia zgody).

W przypadku przekazania zapytania w postaci formularza ze strony internetowej Administratora lub przekazania zapytania w innej formie (np. poczta elektroniczna, telefon) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby czy zapytania.

Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi.

 1. Realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji Dane przetwarzane są na podstawie - art.6 ust.1 pkt c) RODO.

Okres przetwarzania: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów prawa, które dotyczą Administratora.

W sytuacji konieczności wykonywania umowy, zamówienia lub innego oczekiwanego świadczenia na Pani/Pana rzecz, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych oraz w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak podejmowanie pewnych działań, w tym świadczenie usług lub realizacja Pani/Pana umowy czy zamówienia u Administratora może wiązać się z koniecznością podania danych w zakresie niezbędnym dla realizacji takiej umowy czy zamówienia. Nie podanie wymaganych danych skutkuje w konsekwencji, w zależności od rodzaju działania brakiem możliwości udziału w szkoleniu, konferencji lub zapisu na newsletter. W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli Administratora w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości. W przypadku danych osób, które są stroną umowy czy zamówienia z Administratorem – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

Brak wyrażenia nowej zgody marketingowej będzie skutkować wyłączeniem możliwości przesyłania informacji marketingowych na wskazany adres poczty elektronicznej.

Administrator nie przekazuje danych do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi przewozu rzeczy i przetwarzającym niezbędne dane osobowe w tym zakresie na zlecenie administratora.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Dane nie będą podlegać profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu, cofnięcia zgody. Realizacja praw wynikających z powyższych zapisów jest ściśle związana z warunkami realizacji tych praw, opisanymi w RODO. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Data ostatniej aktualizacji: 10.02.2023

Newsletter

zapisanie się jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatnościprzetwarzania danych osobowych

Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie wymaga Twojej zgody, którą możesz wyrazić, klikając Zaakceptuj. Jeżeli nie chcesz wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookie, kliknij Zarządzaj Cookies i zdecyduj o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce cookie.

Korzystanie z plików cookie we wskazanych powyżej celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Nowa Szkoła Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. POW 25. W pewnych przypadkach administratorami danych mogą być również nasi partnerzy. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookie oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, uzyskasz w naszej Klauzuli RODO.

Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem opcji prywatności.

 • PHPSESSID
  host: nowaszkola.com
  czas życia: 6 godzin
  Plik cookie generowany przez aplikacje oparte na języku PHP. Jest to identyfikator ogólnego przeznaczenia używany do utrzymywania zmiennych sesji użytkownika. Zwykle jest to losowo generowany numer, sposób jego wykorzystania może być specyficzny dla danej witryny, ale dobrym przykładem jest utrzymywanie statusu zalogowanego użytkownika pomiędzy stronami.
 • TP_COOKIE_CONSENT
  host: nowaszkola.com
  czas życia: 6 miesięcy
  Plik cookie przechowujący wybrane przez użytkownika zgody na pliki Cookie.

Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

 • popup
  host: .nowaszkola.com
  czas życia: 1 dzień
  Plik cookie służy do monitorowania czy popup został wyświetlony i zamknięty.
 • VISITOR_PRIVACY_METADATA
  host: .youtube.com
  czas życia: 6 miesięcy
  Ten plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika i wyborów dotyczących prywatności podczas jego interakcji z witryną. Rejestruje dane dotyczące zgody odwiedzającego na różne polityki prywatności i ustawienia, zapewniając, że jego preferencje zostaną uwzględnione w przyszłych sesjach.
 • TawkConnectionTime
  host: tawk.to
  czas życia: 6 godzin
  Czat na żywo - ciasteczko służy do zapamiętywania użytkowników końcowych, aby można było zidentyfikować wcześniejsze rozmowy na czacie na żywo w celu ulepszenia usługi.
 • twk_uuid_
  host: tawk.to
  czas życia: 6 godzin
  Te pliki cookie są używane przez Tawk.io w narzędziu czatu na żywo, które umożliwia rozmowę z nami. Ten plik cookie nie przechowuje Twoich danych osobowych. Może jednak pomóc witrynom internetowym zapamiętać Twoje preferencje i stworzyć bardziej spersonalizowane doświadczenie użytkownika.
 • _GRECAPTCHA
  host: www.google.com
  czas życia: 6 miesięcy
  Google reCAPTCHA ustawia niezbędny plik cookie (_GRECAPTCHA) podczas wykonywania w celu zapewnienia analizy ryzyka.

Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenie Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.

 • _ga
  host: .nowaszkola.com
  czas życia: 1 rok 1 miesiąc
  Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics - co stanowi znaczącą aktualizację częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryny.
 • _ga_YQZN6VK9C9
  host: .nowaszkola.com
  czas życia: 1 rok 1 miesiąc
  Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrzymywania stanu sesji.
 • _gat
  host: .nowaszkola.com
  czas życia: 49 sekund
  Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, zgodnie z dokumentacją służy do ograniczania liczby żądań - ograniczając gromadzenie danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu.
 • _gid
  host: .nowaszkola.com
  czas życia: 1 dzień
  Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony oraz służy do liczenia i śledzenia odsłon.

Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.

 • _gcl_au
  host: .nowaszkola.com
  czas życia: 3 miesiące
  Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam na stronach internetowych korzystających z ich usług.
 • _fbp
  host: .nowaszkola.com
  czas życia: 3 miesiące
  Używane przez Meta do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym, od zewnętrznych reklamodawców.
 • xs
  host: .facebook.com
  czas życia: 6 hours
  Aby zmierzyć skuteczność kampanii sponsorowanych
 • wd
  host: .facebook.com
  czas życia: 8 dni
  Aby zmierzyć skuteczność kampanii sponsorowanych
 • fr
  host: .facebook.com
  czas życia: 3 miesiące
  Aby zmierzyć skuteczność kampanii sponsorowanych
 • dpr
  host: .facebook.com
  czas życia: 14 dni
  Aby zmierzyć skuteczność kampanii sponsorowanych
 • sb
  host: .facebook.com
  czas życia: 2 lata
  Aby zmierzyć skuteczność kampanii sponsorowanych
 • datr
  host: .facebook.com
  czas życia: 2 lata
  Aby zmierzyć skuteczność kampanii sponsorowanych
 • c_user
  host: .facebook.com
  czas życia: 1 rok
  Aby zmierzyć skuteczność kampanii sponsorowanych
 • VISITOR_INFO1_LIVE
  host: .youtube.com
  czas życia: 6 miesięcy
  YouTube ustawia ten plik cookie, aby śledzić preferencje użytkownika dotyczące filmów z YouTube osadzonych na stronach; może również określić, czy odwiedzający witrynę korzysta z nowej czy starej wersji interfejsu YouTube.
 • YSC
  host: .youtube.com
  czas życia: Sesja
  Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube w celu śledzenia wyświetleń osadzonych filmów.