Klauzula RODO

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych ( RODO ) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Nowa Szkoła Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. POW 25 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod nr KRS 0000109353, REGON 471014170, NIP 7250013378, BDO 000050986. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 1192500,00 PLN w całości wniesiony.

Dane osobowe są to Pani/Pana dane osobowe typu: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej czy numer NIP, które zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania uzasadnionych celów, w jakich dane te zostały przekazane.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w określonych poniżej celach:

  1. Realizacja umowy lub zamówienia

Dane przetwarzane są na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO.

Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

W przypadku zamówienia albo zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Panią/Panem lub spółki cywilnej, bądź osoby prawnej, którą Pani/Pan reprezentuje lub osoba wskazana w umowie do reprezentacji czy kontaktu, podane dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub zamówienia oraz w celu ich rozliczenia.

  1. Newsletter

Dane przetwarzane są na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Okres przetwarzania: do czasu rezygnacji z newslettera (cofnięcie zgody).

W  przypadku  wyrażenia  zgody  na  otrzymywanie  newslettera, wskazany Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów. Newsletter będzie wysyłany do Pani/Pana w celu zapewnienia Pani/Panu dostępu do aktualnych informacji o ofercie, promocjach, nowościach i wydarzeniach obsługiwanych przez Administratora. Zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu należy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

  1. Kontakty biznesowe

Dane przetwarzane są na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Okres przetwarzania: do dnia wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

Dane kontaktowe wprowadzone do formularza elektronicznego, wprowadzone do systemu CRM, udostępnione Administratorowi w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez Administratora do celu kontaktów biznesowych.

Przedstawiciele Administratora mogą  skontaktować  się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty, zaproszenia na spotkanie lub szkolenie lub w ramach innych działań marketingowych / handlowych lub biznesowych.

Może Pani/Pan otrzymywać informacje dotyczącą usług lub inne informacje mające związek z obszarami działalności Administratora.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy z którym współpracuje Administrator, przedstawiciele Administratora mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

  1. Organizacja i promocja szkoleń i konferencji

Dane przetwarzane są na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

Zgłoszenie i co za tym idzie udział w konferencji, szkoleniu lub w innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora są dobrowolne. W sytuacji takiego zgłoszenia, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, zamówień, realizacja obowiązków z tym związanych oraz promocja poprzez organizację konferencji, szkoleń lub innych wydarzeń.

  1. Odpowiedź na pytanie

Dane przetwarzane są na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Okres przetwarzania: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (do cofnięcia zgody).

W przypadku przekazania zapytania w postaci formularza ze strony internetowej Administratora lub przekazania zapytania w innej formie (np. poczta elektroniczna, telefon) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby czy zapytania.

Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi.

  1. Realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji Dane przetwarzane są na podstawie - art.6 ust.1 pkt c) RODO.

Okres przetwarzania: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów prawa, które dotyczą Administratora.

W sytuacji konieczności wykonywania umowy, zamówienia lub innego oczekiwanego świadczenia na Pani/Pana rzecz, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych oraz w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak podejmowanie pewnych działań, w tym świadczenie usług lub realizacja Pani/Pana umowy czy zamówienia u Administratora może wiązać się z koniecznością podania danych w zakresie niezbędnym dla realizacji takiej umowy czy zamówienia. Nie podanie wymaganych danych skutkuje w konsekwencji, w zależności od rodzaju działania brakiem możliwości udziału w szkoleniu, konferencji lub zapisu na newsletter. W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli Administratora w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości. W przypadku danych osób, które są stroną umowy czy zamówienia z Administratorem – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

Brak wyrażenia nowej zgody marketingowej będzie skutkować wyłączeniem możliwości przesyłania informacji marketingowych na wskazany adres poczty elektronicznej.

Administrator nie przekazuje danych do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi przewozu rzeczy i przetwarzającym niezbędne dane osobowe w tym zakresie na zlecenie administratora.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Dane nie będą podlegać profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu, cofnięcia zgody. Realizacja praw wynikających z powyższych zapisów jest ściśle związana z warunkami realizacji tych praw, opisanymi w RODO. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Data ostatniej aktualizacji: 10.02.2023

Newsletter

zapisanie się jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatnościprzetwarzania danych osobowych

Dbamy o Twoją prywatność

Ta witryna korzysta z plików cookies w celach marketingowych i statystycznych, a także, by działać bezpiecznie i optymalnie dla użytkownika. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Dbamy o Twoje dane osobowe

Informujemy, że administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest firma Nowa Szkoła Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. POW 25. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Wszelkie prawa zastrzeżone © Polityka prywatności ® Klauzula RODOPolityka cookies