Audyt CSR

W zakładzie produkcyjnym firmy Nowa Szkoła został przeprowadzony Audyt Procesów Produkcyjnych. Audyt odbył się we wrześniu 2014 roku i został przeprowadzony przez dwie jednostki: MPM Productivity Management oraz Politechnika Łódzka.

Audyt CSR dotyczył następujących obszarów:

  1. Układ rozmieszczenia maszyn i przepływów towarów.
  2. Planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem oceny systemu planowania zgrubnego oraz harmonogramowania.
  3. Wpływ volume/mix na organizację produkcji.
  4. Identyfikacja aspektów środowiskowych, w tym identyfikacja negatywnego wpływu na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami (GO).
  5. Zarządzanie personelem – ocena: organizacji pracy, kwalifikacji personelu i zakresu ich obowiązków, obiegu informacji i dokumentów na stanowiskach roboczych.
  6. Analiza gotowości do wdrożenia praktyk 5S (ocena stanowiska pracy).
  7. System zarządzania jakością (ocena możliwości wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2012 oraz możliwości rozwoju i implementacji zasad TQM – model Polskiej Nagrody Jakości).

Każdy z audytów zakończył się przygotowaniem raportu o stanie obecnym.

Oprócz tego powstał raport zawierający główne zalecenia poaudytowe dla każdego z analizowanych obszarów. Ich wdrożenie w zakładzie produkcyjnym firmy Nowa Szkoła pozwoliło na zwiększenie wydajności stolarni, wzrost efektywności wykorzystanych maszyn (piły panelowej, obrabiarki Alberti-CNC oraz klejarki krawędziowej Roxyl), a także redukcję odpadu powstałego w procesie produkcji i rozkroju. Po wprowadzeniu zaleceń audytowych wydajność stolarni wzrosła o 84% (jako jednostkę pomiarową przyjęto średnią dwumiesięczną wielkość produkcji – marzec/kwiecień 2013 r. oraz październik/listopad). Jeżeli chodzi o efektywności wykorzystania maszyn to odnotowaliśmy następujące wzrosty: piła panelowa (z 62% na 67,2%), obrabiarka Alberti-CNC (z 86% na 91,1%), klejarka krawędziowa Roxyl (z 66% na 73%). Ponadto udało się nam zredukować ilość odpadu powstałego w procesie produkcji (z 0,40% na 0,38%) i rozkroju (z 15% na 13%).

PARTNERZY