Subwencja oświatowa 4

Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, w tym także art. 88 Karty Nauczyciela.

Do wniosku należy załączyć oświadczenie o liczbie nauczycieli, którym wręczono wypowiedzenie stosunku pracy i ich stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z końcem roku szkolnego 2014/2015.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 10 czerwca 2015 roku, szkoły i placówki.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 10 lipca 2015 roku, kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych.

Zobacz także: